Čovek ne može biti iskreniji osim kada prizna za sebe da je lažov.


ovek-ne-moe-biti-iskreniji-osim-kada-prizna-za-sebe-da-ov
mark tvenČoveknemožebitiiskrenijiosimkadapriznazasebedalažovČovek nene možemože bitibiti iskrenijiiskreniji osimosim kadakada priznaprizna zaza sebesebe dada jeje lažovČovek ne možene može bitimože biti iskrenijibiti iskreniji osimiskreniji osim kadaosim kada priznakada prizna zaprizna za sebeza sebe dasebe da jeda je lažovČovek ne može bitine može biti iskrenijimože biti iskreniji osimbiti iskreniji osim kadaiskreniji osim kada priznaosim kada prizna zakada prizna za sebeprizna za sebe daza sebe da jesebe da je lažovČovek ne može biti iskrenijine može biti iskreniji osimmože biti iskreniji osim kadabiti iskreniji osim kada priznaiskreniji osim kada prizna zaosim kada prizna za sebekada prizna za sebe daprizna za sebe da jeza sebe da je lažov

Čovek može voleti samo ono biće za koje je uveren da će biti prisutno kada mu zatreba. -Gete
ovek-moe-voleti-samo-ono-bie-za-koje-uveren-da-e-biti-prisutno-kada-mu-zatreba
Slobodno novinarstvo može biti dobro ili loše, ali sigurno, bez slobode, novinarstvo ne može biti ništa drugo osim loše. -Alber Kami
slobodno-novinarstvo-moe-biti-dobro-ili-loe-ali-sigurno-bez-slobode-novinarstvo-ne-moe-biti-drugo-osim-loe