Čovek ne može da otkrije nove okeane ako nema hrabrosti da obalu izgubi iz vida.


ovek-ne-moe-da-otkrije-nove-okeane-ako-nema-hrabrosti-da-obalu-izgubi-iz-vida
andre ŽidČoveknemožedaotkrijenoveokeaneakonemahrabrostiobaluizgubiizvidaČovek nene možemože dada otkrijeotkrije novenove okeaneokeane akoako nemanema hrabrostihrabrosti dada obaluobalu izgubiizgubi iziz vidaČovek ne možene može damože da otkrijeda otkrije noveotkrije nove okeanenove okeane akookeane ako nemaako nema hrabrostinema hrabrosti dahrabrosti da obaluda obalu izgubiobalu izgubi izizgubi iz vidaČovek ne može dane može da otkrijemože da otkrije noveda otkrije nove okeaneotkrije nove okeane akonove okeane ako nemaokeane ako nema hrabrostiako nema hrabrosti danema hrabrosti da obaluhrabrosti da obalu izgubida obalu izgubi izobalu izgubi iz vidaČovek ne može da otkrijene može da otkrije novemože da otkrije nove okeaneda otkrije nove okeane akootkrije nove okeane ako nemanove okeane ako nema hrabrostiokeane ako nema hrabrosti daako nema hrabrosti da obalunema hrabrosti da obalu izgubihrabrosti da obalu izgubi izda obalu izgubi iz vida

Čovek je slobodan ako može da izabere, a može da izabere ako dovoljno zna da bi mogao da uporedi.Čovek može da kaže da mu život nije promašen ako može bar jednu jedinu stvar da uradi bolje od drugih.Čamac se može skloniti u zatonu; mreža se može skloniti u jezeru; za njih se može reći da su sasvim bezbedni. Medutim, snažan čovek može da dođe u ponoć i odnese ih na leđima. Neuki ne vide, bez obzira koliko dobro sklanjali stvari – manje ili veće – uvek postoji mogućnost da se izgube. Ali ako svemir sklonite u svemir, više neće imati gde da se izgubi. To je velika istina stvari. Stoga mudrac pravi izlete u ono što se ne može izgubiti i ostaje zajedno s tim.Čovek – sve može, samo ako hoće.Čovek sve može, samo ako hoće.Hoćeš li da budeš prijatelj vuka? Nije teško: nahrani ga ako je gladan, leči ga ako je ranjen. Biće ti veran do svog poslednjeg daha. Čovek naprotiv. Čovek misli, sumnja.