Čovek ne treba da smatra svoju materijalnu imovinu kao svoju, nego kao slobodnu za sve, da bi mogao da je podeli sa ostalima kada im je potrebno.


ovek-ne-treba-da-smatra-svoju-materijalnu-imovinu-kao-svoju-nego-kao-slobodnu-za-sve-da-bi-mogao-da-podeli-ostalima-kada-im-potrebno
toma akvinskiČoveknetrebadasmatrasvojumaterijalnuimovinukaosvojunegoslobodnuzasvebimogaopodeliostalimakadaimpotrebnoČovek nene trebatreba dada smatrasmatra svojusvoju materijalnumaterijalnu imovinuimovinu kaokao svojunego kaokao slobodnuslobodnu zaza sveda bibi mogaomogao dada jeje podelipodeli sasa ostalimaostalima kadakada imim jeje potrebnoČovek ne trebane treba datreba da smatrada smatra svojusmatra svoju materijalnusvoju materijalnu imovinumaterijalnu imovinu kaoimovinu kao svojunego kao slobodnukao slobodnu zaslobodnu za sveda bi mogaobi mogao damogao da jeda je podelije podeli sapodeli sa ostalimasa ostalima kadaostalima kada imkada im jeim je potrebnoČovek ne treba dane treba da smatratreba da smatra svojuda smatra svoju materijalnusmatra svoju materijalnu imovinusvoju materijalnu imovinu kaomaterijalnu imovinu kao svojunego kao slobodnu zakao slobodnu za sveda bi mogao dabi mogao da jemogao da je podelida je podeli saje podeli sa ostalimapodeli sa ostalima kadasa ostalima kada imostalima kada im jekada im je potrebnoČovek ne treba da smatrane treba da smatra svojutreba da smatra svoju materijalnuda smatra svoju materijalnu imovinusmatra svoju materijalnu imovinu kaosvoju materijalnu imovinu kao svojunego kao slobodnu za sveda bi mogao da jebi mogao da je podelimogao da je podeli sada je podeli sa ostalimaje podeli sa ostalima kadapodeli sa ostalima kada imsa ostalima kada im jeostalima kada im je potrebno

Kad jednom priviknemo svoju savest da nešto primi kao „nužno zlo”, to uskoro počinje sve više da nam izgleda kao nužno, a sve manje kao zlo.Kad jednom priviknemo svoju savjest da nešto primi kao „nužno zlo”, to uskoro počinje sve više da nam izgleda kao nužno, a sve manje kao zlo.Čovek treba da se odrekne svega što bi mogao da zavoli, jer su gubitak i razočarenje neizbežni. Moramo se odreći ljubavi da je ne izgubimo. Moramo uništiti svoju ljubav da je ne unište drugi. Moramo se odreći svakog vezivanja zbog mogućeg gubitka. Misao je surovo beznadežna. Ne možemo uništiti sve sto volimo. Uvek će ostati mogućnost da nam to unište drugi.Cilj rata nije da umreš za svoju zemlju, nego da onaj drugi bednik umre za svoju.Ne treba raditi kao ostali, nego kao oni koji rade ispravno.Živi svaki dan kao da je posljednji i ne zaboravi da se Bog brine za svoju djecu.