Čovek nije rođen da tegli lance nego da širi krila.


ovek-nije-ro-da-tegli-lance-nego-da-iri-krila
viktor igoČoveknijerođendateglilancenegoirikrilaČovek nijenije rođenrođen dada teglitegli lancelance negonego dada širiširi krilaČovek nije rođennije rođen darođen da teglida tegli lancetegli lance negolance nego danego da širida širi krilaČovek nije rođen danije rođen da teglirođen da tegli lanceda tegli lance negotegli lance nego dalance nego da širinego da širi krilaČovek nije rođen da teglinije rođen da tegli lancerođen da tegli lance negoda tegli lance nego dategli lance nego da širilance nego da širi krila

Čovek je rođen da radi, trpi i da se bori. Ko tako ne čini, mora propasti! -Nikola Tesla
ovek-ro-da-radi-trpi-i-da-se-bori-ko-tako-ne-ini-mora-propasti
Čovek je rođen za zadovoljstvo: on ga osjeća i za njega mu nisu potrebni drugi dokazi. -Blez Paskal
ovek-ro-za-zadovoljstvo-on-ga-osjea-i-za-njega-mu-nisu-potrebni-drugi-dokazi
Najbolji način da se čovek oseti živ je – voleti. Čovek je rođen da voli i da stvara. ~ Marlon Brando
najbolji-nain-da-se-ovek-oseti-iv-voleti-ovek-ro-da-voli-i-da-stvara-marlon-brando
Čovek je rođen slobodan, a svuda je u okovima. Onaj koji veruje da je gospodar drugih, uistinu je više rob od njih. -Žan Žak Ruso
ovek-ro-slobodan-a-svuda-u-okovima-onaj-koji-veruje-da-gospodar-drugih-uistinu-vie-rob-od-njih