Čovek od nauke ne bi trebao imati želja niti osećanja – samo srce od kamena.


ovek-od-nauke-ne-bi-trebao-imati-elja-niti-oseanja-samo-srce-od-kamena
Čarls darvinČovekodnaukenebitrebaoimatiželjanitiosećanjasamosrcekamenaČovek odod naukenauke nene bibi trebaotrebao imatiimati željaželja nitiniti osećanjaosećanja –– samosamo srcesrce odod kamenaČovek od naukeod nauke nenauke ne bine bi trebaobi trebao imatitrebao imati željaimati želja nitiželja niti osećanjaniti osećanja –osećanja – samo– samo srcesamo srce odsrce od kamenaČovek od nauke neod nauke ne binauke ne bi trebaone bi trebao imatibi trebao imati željatrebao imati želja nitiimati želja niti osećanjaželja niti osećanja –niti osećanja – samoosećanja – samo srce– samo srce odsamo srce od kamenaČovek od nauke ne biod nauke ne bi trebaonauke ne bi trebao imatine bi trebao imati željabi trebao imati želja nititrebao imati želja niti osećanjaimati želja niti osećanja –želja niti osećanja – samoniti osećanja – samo srceosećanja – samo srce od– samo srce od kamena

Koliko bi očiju trebao imati čovek da opazi sreću koja ga okružuje? -Vilijam Šekspir
koliko-bi-oiju-trebao-imati-ovek-da-opazi-sreu-koja-ga-okruuje
Koliko bi očiju trebao imati čovjek da opazi sreću koja ga okružuje? -Vilijam Šekspir
koliko-bi-oiju-trebao-imati-ovjek-da-opazi-sreu-koja-ga-okruuje
Pokoljenja koja prolaze i gaze ljudska dela ipak ne mogu uništiti čovekove snove, niti mu mogu oslabiti osećanja. -Halil Džubran
pokoljenja-koja-prolaze-i-gaze-ljudska-dela-ipak-ne-mogu-unititi-ovekove-snove-niti-mu-mogu-oslabiti-oseanja