Čovek je onakav kakvo je društvo u kome se kreće.


ovek-onakav-kakvo-drutvo-u-kome-se-kree
euripidČovekonakavkakvodrutvokomesekrećeČovek jeje onakavonakav kakvokakvo jeje društvodruštvo uu komekome sese krećeČovek je onakavje onakav kakvoonakav kakvo jekakvo je društvoje društvo udruštvo u komeu kome sekome se krećeČovek je onakav kakvoje onakav kakvo jeonakav kakvo je društvokakvo je društvo uje društvo u komedruštvo u kome seu kome se krećeČovek je onakav kakvo jeje onakav kakvo je društvoonakav kakvo je društvo ukakvo je društvo u komeje društvo u kome sedruštvo u kome se kreće

Najbolje političko društvo je ono u kome srednja klasa ima kontrolu, te je u isto vreme brojnija od druge dve.Priroda vam da lice kakvo imate u dvadesetima. Život vam oblikuje lice u tridesetima, ali tek u pedesetima dobijete lice kakvo zaslužujete.Budi onakav kakvim želiš da te drugi vide.Život je čovekov onakav kakvim ga oblikuju njegove misli.Čovek je, pored uma, obdaren i srcem, osećanjem i voljom kao snagom koja može da ostvari ono što um i srce nađu da treba. A osim toja, obdaren je još i slobodom. Čovek može onako kako Bog hoće a može i suprotno. Jer, što kaže naš filozof Koža Knežević, „čovek je biće kome može i Bog da se obraduje, a od koga može i đavo da se postidi“. Vidite koliki je to ogroman razmak! Gde ćemo se naći, zavisi od nas.U kakvo se kolo dojde, onako se mora igrat.