Čovek je, pored uma, obdaren i srcem, osećanjem i voljom kao snagom koja može da ostvari ono što um i srce nađu da treba. A osim toja, obdaren je još i slobodom. Čovek može onako kako Bog hoće a može i suprotno. Jer, što kaže naš filozof Koža Knežević, „čovek je biće kome može i Bog da se obraduje, a od koga može i đavo da se postidi“. Vidite koliki je to ogroman razmak! Gde ćemo se naći, zavisi od nas.


ovek-pored-uma-obdaren-i-srcem-oseanjem-i-voljom-kao-snagom-koja-moe-da-ostvari-ono-to-um-i-srce-nau-da-treba-a-osim-toja-obdaren-jo-i-slobodom-ovek
patrijarh pavleČovekporedumaobdarensrcemosećanjemvoljomkaosnagomkojamožedaostvarionotoumsrcenađutrebaosimtojajoslobodomonakokakoboghoćesuprotnojerkaženafilozofkožaknežević„čovekbićekomeseobradujeodkogađavopostidi“viditekolikitoogromanrazmakgdećemonaćizavisinasČovek jepored umaobdaren ii srcemosećanjem ii voljomvoljom kaokao snagomsnagom kojakoja možemože dada ostvariostvari onoono štošto umum ii srcesrce nađunađu dada trebaosim tojaobdaren jeje jošjoš ii slobodomČovek možemože onakoonako kakokako bogbog hoćemože ii suprotnošto kažekaže našnaš filozoffilozof kožakoža knežević„čovek jeje bićebiće komekome možemože ii bogbog dada sese obradujeod kogakoga možemože ii đavođavo dada sese postidi“vidite kolikikoliki jeogroman razmakgde ćemoćemo sese naćizavisi odod nasobdaren i srcemosećanjem i voljomi voljom kaovoljom kao snagomkao snagom kojasnagom koja možekoja može damože da ostvarida ostvari onoostvari ono štoono što umšto um ium i srcei srce nađusrce nađu danađu da trebaa osim tojaobdaren je jošje još ijoš i slobodomČovek može onakomože onako kakoonako kako bogkako bog hoćehoće a možea može imože i suprotnošto kaže naškaže naš filozofnaš filozof kožafilozof koža knežević„čovek je bićeje biće komebiće kome možekome može imože i bogi bog dabog da seda se obradujea od kogaod koga možekoga može imože i đavoi đavo dađavo da seda se postidi“vidite koliki jeje to ogromangde ćemo sećemo se naćizavisi od nas

Sve što jedan čovek može da zamisli, drugi može da ostvari. -Žil Vern
sve-to-jedan-ovek-moe-da-zamisli-drugi-moe-da-ostvari
Ništa živ čovek ne može izgubiti što mu jedno proleće ne bi moglo povratiti, niti može biti čovek trajno nesrećan dok Bog daje da se duša leči zaboravom a zemlja obnavlja prolećem. -Ivo Andrić
ni-iv-ovek-ne-moe-izgubiti-to-mu-jedno-prolee-ne-bi-moglo-povratiti-niti-moe-biti-ovek-trajno-nesrean-dok-bog-daje-da-se-a-i-zaboravom-a-zemlja
Čovek može da kaže da mu život nije promašen ako može bar jednu jedinu stvar da uradi bolje od drugih. -Momo Kapor
ovek-moe-da-kae-da-mu-ivot-nije-proma-ako-moe-bar-jednu-jedinu-stvar-da-uradi-bolje-od-drugih
Istina je šira, viša i dublja od vasione. Zato se istina ne može znati – ona se može otkriti duhovnom čoveku, kao što se dan ne može znati, no može se otkriti otvorenom oku. -Nikolaj Velimirović
istina-ira-via-i-dublja-od-vasione-zato-se-istina-ne-moe-znati-ona-se-moe-otkriti-duhovnom-oveku-kao-to-se-dan-ne-moe-znati-no-moe-se-otkriti