Čovek je razumna životinja koja uvek izgubi živce kada se pozove da postupi u skladu sa onim što razum nalaže.


ovek-razumna-ivotinja-koja-uvek-izgubi-ivce-kada-se-pozove-da-postupi-u-skladu-onim-to-razum-nalae
orson velsČovekrazumnaživotinjakojauvekizgubiživcekadasepozovedapostupiskladuonimtorazumnalažeČovek jeje razumnarazumna životinjaživotinja kojakoja uvekuvek izgubiizgubi živceživce kadakada sese pozovepozove dada postupipostupi uu skladuskladu sasa onimonim štošto razumrazum nalažeČovek je razumnaje razumna životinjarazumna životinja kojaživotinja koja uvekkoja uvek izgubiuvek izgubi živceizgubi živce kadaživce kada sekada se pozovese pozove dapozove da postupida postupi upostupi u skladuu skladu saskladu sa onimsa onim štoonim što razumšto razum nalažeČovek je razumna životinjaje razumna životinja kojarazumna životinja koja uvekživotinja koja uvek izgubikoja uvek izgubi živceuvek izgubi živce kadaizgubi živce kada seživce kada se pozovekada se pozove dase pozove da postupipozove da postupi uda postupi u skladupostupi u skladu sau skladu sa onimskladu sa onim štosa onim što razumonim što razum nalažeČovek je razumna životinja kojaje razumna životinja koja uvekrazumna životinja koja uvek izgubiživotinja koja uvek izgubi živcekoja uvek izgubi živce kadauvek izgubi živce kada seizgubi živce kada se pozoveživce kada se pozove dakada se pozove da postupise pozove da postupi upozove da postupi u skladuda postupi u skladu sapostupi u skladu sa onimu skladu sa onim štoskladu sa onim što razumsa onim što razum nalaže

Naučite da budete srećni sa onim što imate dok posežete za onim što želite. -Džim Ron
nauite-da-budete-sre-onim-to-imate-dok-poseete-za-onim-to-elite
Prava vernost je ona koja je razumna, evanđelska, kao ova koju je pokazao Spasitelj. -Patrijarh Pavle
prava-vernost-ona-koja-razumna-evanelska-kao-ova-koju-pokazao-spasitelj
Ono što mora da bude nije nesreća. Nesreća je samo ono što ne mora biti, a ipak se dogodi. Nesreću uvek izazivaju ljudi. Priroda vlada onim što biti mora. -Borislav Pekić
ono-to-mora-da-bude-nije-nesrea-nesrea-samo-ono-to-ne-mora-biti-a-ipak-se-dogodi-nesreu-uvek-izazivaju-ljudi-priroda-vlada-onim-to-biti-mora
Ljubav nema nikakve veze s onim što očekujete da ćete dobiti, samo s onim što očekujete da ćete dati – i to je sve! -Katharine Hepburn
ljubav-nema-nikakve-veze-s-onim-to-oekujete-da-ete-dobiti-samo-s-onim-to-oekujete-da-ete-dati-i-to-sve