Čovek je rođen slobodan, a svuda je u okovima. Onaj koji veruje da je gospodar drugih, uistinu je više rob od njih.


ovek-ro-slobodan-a-svuda-u-okovima-onaj-koji-veruje-da-gospodar-drugih-uistinu-vie-rob-od-njih
Žan Žak rusoČovekrođenslobodansvudaokovimaonajkojiverujedagospodardrugihuistinuvierobodnjihČovek jeje rođenrođen slobodansvuda jeu okovimaonaj kojikoji verujeveruje dada jeje gospodargospodar drugihuistinu jeje viševiše robrob odod njihČovek je rođenje rođen slobodana svuda jesvuda je uje u okovimaonaj koji verujekoji veruje daveruje da jeda je gospodarje gospodar drugihuistinu je višeje više robviše rob odrob od njihČovek je rođen slobodana svuda je usvuda je u okovimaonaj koji veruje dakoji veruje da jeveruje da je gospodarda je gospodar drugihuistinu je više robje više rob odviše rob od njiha svuda je u okovimaonaj koji veruje da jekoji veruje da je gospodarveruje da je gospodar drugihuistinu je više rob odje više rob od njih

Čovjek je rođen slobodan , a posvuda je u okovima.Od slobodnog čovjeka ne može se napraviti rob, jer je slobodan čovjek slobodan i u zatvoru.Od slobodnog čoveka ne može se napraviti rob, jer je slobodan čovek slobodan i u zatvoru.Da bi se postao gospodar, potrebno je raditi kao rob.Često je sigurnije biti u okovima nego biti slobodan.Ništa nije tako gorko za narod, nego leći slobodan i probuditi se kao rob.