Čovek je rođen slobodan, a svuda je u okovima. Onaj koji veruje da je gospodar drugih, uistinu je više rob od njih.


ovek-ro-slobodan-a-svuda-u-okovima-onaj-koji-veruje-da-gospodar-drugih-uistinu-vie-rob-od-njih
Žan Žak rusoČovekrođenslobodansvudaokovimaonajkojiverujedagospodardrugihuistinuvierobodnjihČovek jeje rođenrođen slobodansvuda jeu okovimaonaj kojikoji verujeveruje dada jeje gospodargospodar drugihuistinu jeje viševiše robrob odod njihČovek je rođenje rođen slobodana svuda jesvuda je uje u okovimaonaj koji verujekoji veruje daveruje da jeda je gospodarje gospodar drugihuistinu je višeje više robviše rob odrob od njihČovek je rođen slobodana svuda je usvuda je u okovimaonaj koji veruje dakoji veruje da jeveruje da je gospodarda je gospodar drugihuistinu je više robje više rob odviše rob od njiha svuda je u okovimaonaj koji veruje da jekoji veruje da je gospodarveruje da je gospodar drugihuistinu je više rob odje više rob od njih

Od slobodnog čovjeka ne može se napraviti rob, jer je slobodan čovjek slobodan i u zatvoru. -Platon
od-slobodnog-ovjeka-ne-moe-se-napraviti-rob-jer-slobodan-ovjek-slobodan-i-u-zatvoru
Od slobodnog čoveka ne može se napraviti rob, jer je slobodan čovek slobodan i u zatvoru. -Platon
od-slobodnog-oveka-ne-moe-se-napraviti-rob-jer-slobodan-ovek-slobodan-i-u-zatvoru
Da bi se postao gospodar, potrebno je raditi kao rob. -Tacit
da-bi-se-postao-gospodar-potrebno-raditi-kao-rob
Često je sigurnije biti u okovima nego biti slobodan. -Franc Kafka
esto-sigurnije-biti-u-okovima-nego-biti-slobodan
Ništa nije tako gorko za narod, nego leći slobodan i probuditi se kao rob. -Fidel Kastro
ni-nije-tako-gorko-za-narod-nego-i-slobodan-i-probuditi-se-kao-rob