Čovek je rođen za zadovoljstvo: on ga osjeća i za njega mu nisu potrebni drugi dokazi.


ovek-ro-za-zadovoljstvo-on-ga-osjea-i-za-njega-mu-nisu-potrebni-drugi-dokazi
blez paskalČovekrođenzazadovoljstvoongaosjećanjegamunisupotrebnidrugidokaziČovek jeje rođenrođen zaza zadovoljstvoon gaga osjećaosjeća ii zaza njeganjega mumu nisunisu potrebnipotrebni drugidrugi dokaziČovek je rođenje rođen zarođen za zadovoljstvoon ga osjećaga osjeća iosjeća i zai za njegaza njega munjega mu nisumu nisu potrebninisu potrebni drugipotrebni drugi dokaziČovek je rođen zaje rođen za zadovoljstvoon ga osjeća iga osjeća i zaosjeća i za njegai za njega muza njega mu nisunjega mu nisu potrebnimu nisu potrebni druginisu potrebni drugi dokaziČovek je rođen za zadovoljstvoon ga osjeća i zaga osjeća i za njegaosjeća i za njega mui za njega mu nisuza njega mu nisu potrebninjega mu nisu potrebni drugimu nisu potrebni drugi dokazi

Čovek ima mnogo prijatelja-sve dok mu oni nisu potrebni. -Nemačka poslovica
ovek-ima-mnogo-prijateljasve-dok-mu-oni-nisu-potrebni
Čovek nije rođen da tegli lance nego da širi krila. -Viktor Igo
ovek-nije-ro-da-tegli-lance-nego-da-iri-krila
Čovek je rođen da radi, trpi i da se bori. Ko tako ne čini, mora propasti! -Nikola Tesla
ovek-ro-da-radi-trpi-i-da-se-bori-ko-tako-ne-ini-mora-propasti
Najbolji način da se čovek oseti živ je – voleti. Čovek je rođen da voli i da stvara. ~ Marlon Brando
najbolji-nain-da-se-ovek-oseti-iv-voleti-ovek-ro-da-voli-i-da-stvara-marlon-brando
Čovek je rođen slobodan, a svuda je u okovima. Onaj koji veruje da je gospodar drugih, uistinu je više rob od njih. -Žan Žak Ruso
ovek-ro-slobodan-a-svuda-u-okovima-onaj-koji-veruje-da-gospodar-drugih-uistinu-vie-rob-od-njih
Zemlji nisu potrebni novi kontinenti već novi ljudi. -Žil Vern
zemlji-nisu-potrebni-novi-kontinenti-ve-novi-ljudi