Čovek je slobodan da bira i izabere svoj put, ali mora snositi i posledice svog izbora


ovek-slobodan-da-bira-i-izabere-svoj-put-ali-mora-snositi-i-posledice-svog-izbora
ČovekslobodandabiraizaberesvojputalimorasnositiposledicesvogizboraČovek jeje slobodanslobodan dada birabira ii izabereizabere svojsvoj putali moramora snositisnositi ii poslediceposledice svogsvog izboraČovek je slobodanje slobodan daslobodan da birada bira ibira i izaberei izabere svojizabere svoj putali mora snositimora snositi isnositi i posledicei posledice svogposledice svog izboraČovek je slobodan daje slobodan da biraslobodan da bira ida bira i izaberebira i izabere svoji izabere svoj putali mora snositi imora snositi i posledicesnositi i posledice svogi posledice svog izboraČovek je slobodan da biraje slobodan da bira islobodan da bira i izabereda bira i izabere svojbira i izabere svoj putali mora snositi i posledicemora snositi i posledice svogsnositi i posledice svog izbora

Čovek je slobodan ako može da izabere, a može da izabere ako dovoljno zna da bi mogao da uporedi. -Karl Marks
ovek-slobodan-ako-moe-da-izabere-a-moe-da-izabere-ako-dovoljno-zna-da-bi-mogao-da-uporedi
Naša je obaveza da pomažemo bližnjem u nevolji, ali ne čineći pri tom nikakvo nasilje, jer svako je slobodan da izabere da li će da krene putem spasenja. -Patrijarh Pavle
naa-obaveza-da-pomaemo-blinjem-u-nevolji-ali-ne-inei-pri-tom-nikakvo-nasilje-jer-svako-slobodan-da-izabere-da-li-e-da-krene-putem-spasenja
Ljubav ima svoj instinkt, te pronalazi svoj put do srca kao što insekt pronalazi put do cvijeta, sa voljom koju ništa ne može zabraniti ili odvratiti. -Onore de Balzak
ljubav-ima-svoj-instinkt-te-pronalazi-svoj-put-do-srca-kao-to-insekt-pronalazi-put-do-cvijeta-voljom-koju-ne-moe-zabraniti-ili-odvratiti
Čovek sam bira prijatelje. Neprijatelji biraju njega. -Simo Popović
ovek-sam-bira-prijatelje-neprijatelji-biraju-njega
Čovek ima slobodu izbora u zavisnosti od stepena njegove racionalnosti. -Toma Akvinski
ovek-ima-slobodu-izbora-u-zavisnosti-od-stepena-njegove-racionalnosti