Čovek je stvorenje načinjeno na kraju radne nedelje, kada se Bog već umorio. I uopšte, čemu je trebalo celi ovaj globus stvarati u hitnji za svega šest dana? Da se utrošilo malo više vremena, svet bi bio kako valja, pa se sad ne bi trebalo toliko popravljati i poboljšavati. Slično se dešava kad na brzinu sklepaš kuću, pa u žurbi zaboraviš zahod, ili spremište za metle i to onda moraš naknadno dograditi, bez obzira koliko te koštalo novaca i živaca.


ovek-stvorenje-nainjeno-na-kraju-radne-nedelje-kada-se-bog-ve-umorio-i-uopte-emu-trebalo-celi-ovaj-globus-stvarati-u-hitnji-za-svega-dana-da-se
mark tvenČovekstvorenjenačinjenonakrajuradnenedeljekadasebogvećumoriouoptečemutrebaloceliovajglobusstvaratihitnjizasvegaestdanadautroilomalovievremenasvetbibiokakovaljapasadnetolikopopravljatipoboljavatisličnodeavakadbrzinusklepakućužurbizaboravizahodilispremitemetletoondamoranaknadnodograditibezobzirakolikotekotalonovacaživacaČovek jeje stvorenjestvorenje načinjenonačinjeno nana krajukraju radneradne nedeljekada sese bogbog većveć umorioi uopštečemu jeje trebalotrebalo celiceli ovajovaj globusglobus stvaratistvarati uu hitnjihitnji zaza svegasvega šestšest danada sese utrošiloutrošilo malomalo viševiše vremenasvet bibi biobio kakokako valjapa sese sadsad nene bibi trebalotrebalo tolikotoliko popravljatipopravljati ii poboljšavatislično sese dešavadešava kadkad nana brzinubrzinu sklepašsklepaš kućupa uu žurbižurbi zaboravišzaboraviš zahodili spremištespremište zaza metlemetle ionda morašmoraš naknadnonaknadno dograditibez obziraobzira kolikokoliko tete koštalokoštalo novacanovaca ii živacaČovek je stvorenjeje stvorenje načinjenostvorenje načinjeno nanačinjeno na krajuna kraju radnekraju radne nedeljekada se bogse bog većbog već umoriočemu je trebaloje trebalo celitrebalo celi ovajceli ovaj globusovaj globus stvaratiglobus stvarati ustvarati u hitnjiu hitnji zahitnji za svegaza svega šestsvega šest danada se utrošilose utrošilo maloutrošilo malo višemalo više vremenasvet bi biobi bio kakobio kako valjapa se sadse sad nesad ne bine bi trebalobi trebalo tolikotrebalo toliko popravljatitoliko popravljati ipopravljati i poboljšavatislično se dešavase dešava kaddešava kad nakad na brzinuna brzinu sklepašbrzinu sklepaš kućupa u žurbiu žurbi zaboravišžurbi zaboraviš zahodili spremište zaspremište za metleza metle ii to ondaonda moraš naknadnomoraš naknadno dograditibez obzira kolikoobzira koliko tekoliko te koštalote koštalo novacakoštalo novaca inovaca i živaca

Umreti sutra je isto toliko dobro koliko i umreti bilo kog drugog dana. Svaki dan bio je stvoren da se proživi ili da se napusti ovaj svet. -Paulo Koeljo
umreti-sutra-isto-toliko-dobro-koliko-i-umreti-bilo-kog-drugog-dana-svaki-dan-bio-stvoren-da-se-proivi-ili-da-se-napusti-ovaj-svet
Molitve bi trebalo da budu blagoslovi, jer Bog već zna šta je najbolje za nas. -Sokrat
molitve-bi-trebalo-da-budu-blagoslovi-jer-bog-ve-zna-najbolje-za-nas
Kad se čovek rodi, celi svet se raduje, a samo on plače. Treba živjeti tako da, kad umre, celi svet plače, a samo on se raduje. -Patrijarh Pavle
kad-se-ovek-rodi-celi-svet-se-raduje-a-samo-on-plae-treba-ivjeti-tako-da-kad-umre-celi-svet-plae-a-samo-on-se-raduje
Kada Bog ne bi postojao, trebalo bi ga izmisliti. -Volter
kada-bog-ne-bi-postojao-trebalo-bi-ga-izmisliti