Čovek treba da se odrekne svega što bi mogao da zavoli, jer su gubitak i razočarenje neizbežni. Moramo se odreći ljubavi da je ne izgubimo. Moramo uništiti svoju ljubav da je ne unište drugi. Moramo se odreći svakog vezivanja zbog mogućeg gubitka. Misao je surovo beznadežna. Ne možemo uništiti sve sto volimo. Uvek će ostati mogućnost da nam to unište drugi.


ovek-treba-da-se-odrekne-svega-to-bi-mogao-da-zavoli-jer-su-gubitak-i-razoarenje-neizbe-moramo-se-odrei-ljubavi-da-ne-izgubimo-moramo-unititi-svoju
meša selimovićČovektrebadaseodreknesvegatobimogaozavolijersugubitakrazočarenjeneizbežnimoramoodrećiljubavineizgubimounititisvojuljubavunitedrugisvakogvezivanjazbogmogućeggubitkamisaosurovobeznadežnanemožemosvestovolimouvekćeostatimogućnostnamtoČovek trebatreba dada sese odrekneodrekne svegasvega štošto bibi mogaomogao dada zavolijer susu gubitakgubitak ii razočarenjerazočarenje neizbežnimoramo sese odrećiodreći ljubaviljubavi dada jeje nene izgubimomoramo uništitiuništiti svojusvoju ljubavljubav dada jeje nene uništeunište drugimoramo sese odrećiodreći svakogsvakog vezivanjavezivanja zbogzbog mogućegmogućeg gubitkamisao jeje surovosurovo beznadežnane možemomožemo uništitiuništiti svesve stosto volimouvek ćeće ostatiostati mogućnostmogućnost dada namunište drugiČovek treba datreba da seda se odreknese odrekne svegaodrekne svega štosvega što bišto bi mogaobi mogao damogao da zavolijer su gubitaksu gubitak igubitak i razočarenjei razočarenje neizbežnimoramo se odrećise odreći ljubaviodreći ljubavi daljubavi da jeda je neje ne izgubimomoramo uništiti svojuuništiti svoju ljubavsvoju ljubav daljubav da jeda je neje ne uništene unište drugimoramo se odrećise odreći svakogodreći svakog vezivanjasvakog vezivanja zbogvezivanja zbog mogućegzbog mogućeg gubitkamisao je surovoje surovo beznadežnane možemo uništitimožemo uništiti sveuništiti sve stosve sto volimouvek će ostatiće ostati mogućnostostati mogućnost damogućnost da namnam to unište

Moramo od srca sve oprostiti. Unutrašnji mir ne može da se sačuva dokle god naša savest nešto izobličava. Moramo umiriti savest. Treba svima oprostiti od srca. Bez toga nema unutrašnjeg mira. -Otac Tadej
moramo-od-srca-sve-oprostiti-unutranji-mir-ne-moe-da-se-uva-dokle-god-naa-savest-neto-izobliava-moramo-umiriti-savest-treba-svima-oprostiti-od-srca
Odreći se slobode znači odreći se svog ljudskog dostojanstva, odreći se svojih ljudskih prava, pa čak se odreći i svojih obaveza. -Žan-Žak Ruso
odrei-se-slobode-znai-odrei-se-svog-ljudskog-dostojanstva-odrei-se-svojih-ljudskih-prava-pa-ak-se-odrei-i-svojih-obaveza
Naše misli utiču ne samo na nas, nego na sve što nas okružuje. Moramo da upućujemo dobre misli, pa će nam biti bolje. -Otac Tadej
nae-misli-utiu-ne-samo-na-nas-nego-na-sve-to-nas-okruuje-moramo-da-upuujemo-dobre-misli-pa-e-nam-biti-bolje
Ako se mi okrenemo Izvoru Života, Gospod će nam dati snage da učvrstimo u sebi misli pune dobra, jer dobre misli, dobre želje, daju mir i utehu svuda. Moramo se izmeniti. -Otac Tadej
ako-se-mi-okrenemo-izvoru-ivota-gospod-e-nam-dati-snage-da-uvrstimo-u-sebi-misli-pune-dobra-jer-dobre-misli-dobre-elje-daju-mir-i-utehu-svuda-moramo