Čovek treba da se oseća iznad lavova, tigrova, zvezda; da je iznad svega u prirodi, čak i iznad onoga što je pojmljivo i izgleda čudnovato – u protivnom, on nije čovek, već miš koji se svega plaši.


ovek-treba-da-se-osea-iznad-lavova-tigrova-zvezda-da-iznad-svega-u-prirodi-ak-i-iznad-onoga-to-pojmljivo-i-izgleda-udnovato-u-protivnom-on-nije
anton ČehovČovektrebadaseosećaiznadlavovatigrovazvezdasvegaprirodičakonogatopojmljivoizgledačudnovatoprotivnomonniječovekvećmikojiplaiČovek trebatreba dada sese osećaoseća iznadiznad lavovada jeje iznadiznad svegasvega uu prirodičak ii iznadiznad onogaonoga štošto jeje pojmljivopojmljivo ii izgledaizgleda čudnovatočudnovato –u protivnomon nijenije čovekveć mišmiš kojikoji sese svegasvega plašiČovek treba datreba da seda se osećase oseća iznadoseća iznad lavovada je iznadje iznad svegaiznad svega usvega u prirodičak i iznadi iznad onogaiznad onoga štoonoga što ješto je pojmljivoje pojmljivo ipojmljivo i izgledai izgleda čudnovatoizgleda čudnovato –čudnovato – u– u protivnomon nije čovekveć miš kojimiš koji sekoji se svegase svega plaši

Sreću i dugu ne vidimo iznad naše vlastite kuće, već samo iznad tudje. -Nemačka poslovica
sreu-i-dugu-ne-vidimo-iznad-nae-vlastite-kue-ve-samo-iznad-tudje
Mir je iznad svega i sve drugo mora biti potčinjeno tome. -Josip Broz Tito
mir-iznad-svega-i-sve-drugo-mora-biti-potinjeno-tome
Trke i trkanje su u mojoj krvi. To je deo mene, deo mog života, nešto što sam radio celi život i što je iznad svega. -Ajrton Sena
trke-i-trkanje-su-u-mojoj-krvi-to-deo-mene-deo-mog-ivota-neto-to-sam-radio-celi-ivot-i-to-iznad-svega
Život nije lagan za bilo koga od nas. Ali šta činiti? Mi moramo biti uporni i iznad svega imati povjerenje u nas same. Moramo vjerovati da smo nadareni za nešto i da se to mora ostvariti. -Marija Kiri
ivot-nije-lagan-za-bilo-koga-od-nas-ali-initi-mi-moramo-biti-uporni-i-iznad-svega-imati-povjerenje-u-nas-same-moramo-vjerovati-da-smo-nadareni-za
Život nije lagan za bilo koga od nas. Ali šta činiti? Mi moramo biti uporni i iznad svega imati poverenje u nas same. Moramo verovati da smo nadareni za nešto i da se to mora ostvariti. -Marija Kiri
ivot-nije-lagan-za-bilo-koga-od-nas-ali-initi-mi-moramo-biti-uporni-i-iznad-svega-imati-poverenje-u-nas-same-moramo-verovati-da-smo-nadareni-za-neto
…Ja nikog ne mrzim, pa čak ni onoga ko mi je nanio bol, jer postoji neko i iznad Nas… Ko sve gleda, pa nek’ sudi On!…
ja-nikog-ne-mrzim-pa-ak-onoga-ko-mi-nanio-bol-jer-postoji-neko-i-iznad-nas-ko-sve-gleda-pa-nek-sudi-on