Čovek uzima onoliko slobode koliki mu je kapacitet pluća. Morate sami da rizikujete i da to platite na razne načine. Naravno, mogu vam brojati do deset, ali ako ste pravi, ako ste rodjeni borac, ako ste žilavi, vi ćete ustati sa patosa i ponovo se vratiti u ring. Slobode, dakle, uzimate onoliko koliko vam treba i plaćate onu cenu na koju ste spremni.


ovek-uzima-onoliko-slobode-koliki-mu-kapacitet-plua-morate-sami-da-rizikujete-i-da-to-platite-na-razne-naine-naravno-mogu-vam-brojati-do-deset-ali
momo kaporČovekuzimaonolikoslobodekolikimukapacitetplućamoratesamidarizikujetetoplatitenaraznenačinenaravnomoguvambrojatidodesetaliakostepravirodjeniboracžilavivićeteustatipatosaponovosevratitiringslobodedakleuzimatekolikotrebaplaćateonucenukojuspremniČovek uzimauzima onolikoonoliko slobodeslobode kolikikoliki mumu jeje kapacitetkapacitet plućamorate samisami dada rizikujeterizikujete ii daplatite nana raznerazne načinemogu vamvam brojatibrojati dodo desetali akoako steste praviako steste rodjenirodjeni boracako steste žilavivi ćetećete ustatiustati sasa patosapatosa ii ponovoponovo sese vratitivratiti uu ringuzimate onolikoonoliko kolikokoliko vamvam trebatreba ii plaćateplaćate onuonu cenucenu nana kojukoju steste spremniČovek uzima onolikouzima onoliko slobodeonoliko slobode kolikislobode koliki mukoliki mu jemu je kapacitetje kapacitet plućamorate sami dasami da rizikujeteda rizikujete irizikujete i dada to platiteplatite na raznena razne načinemogu vam brojativam brojati dobrojati do desetali ako steako ste praviako ste rodjeniste rodjeni boracako ste žilavivi ćete ustatićete ustati saustati sa patosasa patosa ipatosa i ponovoi ponovo seponovo se vratitise vratiti uvratiti u ringuzimate onoliko kolikoonoliko koliko vamkoliko vam trebavam treba itreba i plaćatei plaćate onuplaćate onu cenuonu cenu nacenu na kojuna koju stekoju ste spremni

Mladi ste, i treba da ste razočarani. Sad mu je vreme. Razočaranje vam je kao male boginje. Ako ga ne preležiš u mladosti, u poznim godinama te može ubiti.Mladi ste, i treba da ste razočarani. Sad mu je vreme. Razočaranje vam je kao ''male boginje''. Ako ga ne preležiš u mladosti, u poznim godinama te može ubiti.Celokupna borba za osnovu ima obmanu. Zato, kada ste spremni za napad, delujte nesposobno. Kada koristite svoje snage, delujte neaktivno. Kada ste blizu, naterajte ih da veruju da ste daleko. Kada ste daleko, naterajte ih da veruju da ste blizu.Gde ste drugarice,sve velike lavice nekada ste bile ribe,a sad ste konobarice mastale o sreci,skoli,milionima… sada kad vas vidim,sve ste sa kurtonima Pljuvali ...Koliko ste puta samo hteli vratiti vreme… E pa u nedelju noć ste imali priliku…Koliko ste samo ličnih i, još gore, koliko ste gubitaka po svoju zemlju podneli zbog tog olakog dangubljenja!