Čovek zaista umire. Zato se smrti i plaši. Jedino je živo biće koje od smrti zazire. Jer, samo za njega smrt je konačan nestanak.


ovek-zaista-umire-zato-se-smrti-i-plai-jedino-ivo-bie-koje-od-smrti-zazire-jer-samo-za-njega-smrt-konaan-nestanak
borislav pekićČovekzaistaumirezatosesmrtiplaijedinoživobićekojeodzazirejersamozanjegasmrtkonačannestanakČovek zaistazaista umirezato sese smrtismrti ii plašijedino jeje živoživo bićebiće kojekoje odod smrtismrti zaziresamo zaza njeganjega smrtsmrt jeje konačankonačan nestanakČovek zaista umirezato se smrtise smrti ismrti i plašijedino je živoje živo bićeživo biće kojebiće koje odkoje od smrtiod smrti zaziresamo za njegaza njega smrtnjega smrt jesmrt je konačanje konačan nestanakzato se smrti ise smrti i plašijedino je živo bićeje živo biće koježivo biće koje odbiće koje od smrtikoje od smrti zaziresamo za njega smrtza njega smrt jenjega smrt je konačansmrt je konačan nestanakzato se smrti i plašijedino je živo biće kojeje živo biće koje odživo biće koje od smrtibiće koje od smrti zaziresamo za njega smrt jeza njega smrt je konačannjega smrt je konačan nestanak

Kukavica umire više puta pre svoje smrti; hrabri okuse smrt samo jednom. -Vilijam Šekspir
kukavica-umire-vie-puta-pre-svoje-smrti-hrabri-okuse-smrt-samo-jednom
Kukavica umire više puta pre svoje smrti, hrabri okuse smrt samo jednom. -Vilijam Šekspir
kukavica-umire-vie-puta-pre-svoje-smrti-hrabri-okuse-smrt-samo-jednom
Život je stanje aktivnosti koje stalno teži ka smrti i primiče joj se lagano i postupno; a smrt je rešenje te duge bolesti koja se naziva život. -Ivo Andrić
ivot-stanje-aktivnosti-koje-stalno-tei-ka-smrti-i-primie-joj-se-lagano-i-postupno-a-smrt-reenje-te-duge-bolesti-koja-se-naziva-ivot