Ovisnik je neprijatelj samom sebi, jer strada od zla koji je sam sebi prouzrokovao.


ovisnik-neprijatelj-samom-sebi-jer-strada-od-zla-koji-sam-sebi-prouzrokovao
monteskjeovisnikneprijateljsamomsebijerstradaodzlakojisamsebiprouzrokovaoovisnik jeje neprijateljneprijatelj samomsamom sebijer stradastrada odod zlazla kojikoji jeje samsam sebisebi prouzrokovaoovisnik je neprijateljje neprijatelj samomneprijatelj samom sebijer strada odstrada od zlaod zla kojizla koji jekoji je samje sam sebisam sebi prouzrokovaoovisnik je neprijatelj samomje neprijatelj samom sebijer strada od zlastrada od zla kojiod zla koji jezla koji je samkoji je sam sebije sam sebi prouzrokovaoovisnik je neprijatelj samom sebijer strada od zla kojistrada od zla koji jeod zla koji je samzla koji je sam sebikoji je sam sebi prouzrokovao

Zavisnik je neprijatelj samom sebi, jer strada od zla koje je sam prouzrokovao. -Monteskje
zavisnik-neprijatelj-samom-sebi-jer-strada-od-zla-koje-sam-prouzrokovao
Onaj koji smera osvetu čini zlo samom sebi, jer postaje zao. -Marko Aurelije
onaj-koji-smera-osvetu-ini-zlo-samom-sebi-jer-postaje-zao
Postigao sam stvari koje su mi bitne, a uništiću ih jer samom sebi govorim da su izgubile smisao. Znam da je to laž, da su i dalje bitne i da ću, ako uništim njih, uništiti i samog sebe. -Paulo Koeljo
postigao-sam-stvari-koje-su-mi-bitne-a-unitiu-ih-jer-samom-sebi-govorim-da-su-izgubile-smisao-znam-da-to-da-su-i-dalje-bitne-i-da-u-ako-unitim-njih
Ono što svako o sebi samom misli, određuje njegovu sudbinu. -Mark Tven
ono-to-svako-o-sebi-samom-misli-odreuje-njegovu-sudbinu
Za svakog je dobrog najbolje biti mera samom sebi, ali lošem je to najgore. -Homer
za-svakog-dobrog-najbolje-biti-mera-samom-sebi-ali-loem-to-najgore