Čovječanstvo poseduje različite kreativne kapacitete, a osjećaj optimizma, za koji mislim da postoji razlog, zapravo dolazi iz istorije. Ne iz egzistencije ovih kapaciteta, već iz činjenice da su tokom istorije ljudi vodili hrabru borbu protiv strašnih stvari i osvajali veoma važne borbe za slobodu i pravdu, ne bez regresija jer se stvari kreću i unazad, takođe, ali je tokom vremena došlo do definitivnog progresa u proširenju oblasti prava, pravde, moralnih obzira.


ovjeanstvo-poseduje-razliite-kreativne-kapacitete-a-osjeaj-optimizma-za-koji-mislim-da-postoji-razlog-zapravo-dolazi-iz-istorije-ne-iz-egzistencije
noam ČomskiČovječanstvoposedujerazličitekreativnekapaciteteosjećajoptimizmazakojimislimdapostojirazlogzapravodolaziizistorijeneegzistencijeovihkapacitetavećčinjenicesutokomistorijeljudivodilihrabruborbuprotivstranihstvariosvajaliveomavažneborbeslobodupravdunebezregresijajersekrećuunazadtakođealivremenadolododefinitivnogprogresaproirenjuoblastipravapravdemoralnihobziraČovječanstvo posedujeposeduje različiterazličite kreativnekreativne kapaciteteosjećaj optimizmaza kojikoji mislimmislim dada postojipostoji razlogzapravo dolazidolazi iziz istorijene iziz egzistencijeegzistencije ovihovih kapacitetaveć iziz činjenicečinjenice dada susu tokomtokom istorijeistorije ljudiljudi vodilivodili hrabruhrabru borbuborbu protivprotiv strašnihstrašnih stvaristvari ii osvajaliosvajali veomaveoma važnevažne borbeborbe zaza sloboduslobodu ii pravdune bezbez regresijaregresija jerjer sese stvaristvari krećukreću ii unazadali jeje tokomtokom vremenavremena došlodošlo dodo definitivnogdefinitivnog progresaprogresa uu proširenjuproširenju oblastioblasti pravamoralnih obziraČovječanstvo poseduje različiteposeduje različite kreativnerazličite kreativne kapacitetea osjećaj optimizmaza koji mislimkoji mislim damislim da postojida postoji razlogzapravo dolazi izdolazi iz istorijene iz egzistencijeiz egzistencije ovihegzistencije ovih kapacitetaveć iz činjeniceiz činjenice dačinjenice da suda su tokomsu tokom istorijetokom istorije ljudiistorije ljudi vodililjudi vodili hrabruvodili hrabru borbuhrabru borbu protivborbu protiv strašnihprotiv strašnih stvaristrašnih stvari istvari i osvajalii osvajali veomaosvajali veoma važneveoma važne borbevažne borbe zaborbe za sloboduza slobodu islobodu i pravdune bez regresijabez regresija jerregresija jer sejer se stvarise stvari krećustvari kreću ikreću i unazadali je tokomje tokom vremenatokom vremena došlovremena došlo dodošlo do definitivnogdo definitivnog progresadefinitivnog progresa uprogresa u proširenjuu proširenju oblastiproširenju oblasti prava

Mislim da su različite religije zapravo drugačija vrata na istoj kući. Nekad mislim da takva kuća postoji, nekad mislim da ne postoji. Velika je to misterija. -Stiv Džobs
mislim-da-su-razliite-religije-zapravo-drugaija-vrata-na-istoj-kui-nekad-mislim-da-takva-kua-postoji-nekad-mislim-da-ne-postoji-velika-to-misterija
Bez obzira čime se bavi, svaki čovjek na zemlji uvijek je glavna ličnost istorije svijeta. I naravno, nije svjesan toga. -Paulo Koeljo
bez-obzira-ime-se-bavi-svaki-ovjek-na-zemlji-uvijek-glavna-linost-istorije-svijeta-i-naravno-nije-svjesan-toga