Šta je čovjek ako se prepusti samo hladnom proračunatom razumu? Zločinac, teški zločinac.


ovjek-ako-se-prepusti-samo-hladnom-proraunatom-razumu-zloinac-teki-zloinac
ugo foscoloŠtačovjekakoseprepustisamohladnomproračunatomrazumuzločinactekizločinacje čovjekčovjek akoako sese prepustiprepusti samosamo hladnomhladnom proračunatomproračunatom razumuteški zločinacŠta je čovjekje čovjek akočovjek ako seako se prepustise prepusti samoprepusti samo hladnomsamo hladnom proračunatomhladnom proračunatom razumuŠta je čovjek akoje čovjek ako sečovjek ako se prepustiako se prepusti samose prepusti samo hladnomprepusti samo hladnom proračunatomsamo hladnom proračunatom razumuŠta je čovjek ako seje čovjek ako se prepustičovjek ako se prepusti samoako se prepusti samo hladnomse prepusti samo hladnom proračunatomprepusti samo hladnom proračunatom razumu

Zločinac često nije dorastao svom delu: on ga umanjuje i kleveta. -Fridrih Niče
zloinac-esto-nije-dorastao-svom-delu-on-ga-umanjuje-i-kleveta
Ako si kamen budi ljubak, ako si biljka budi osjetljiv, ako si čovjek budi ljubav. -Viktor Igo
ako-kamen-budi-ljubak-ako-biljka-budi-osjetljiv-ako-ovjek-budi-ljubav
Ne znači da je pas dobar ako glasno laje. Isto tako ne znači da je čovjek dobar ako je vješt s riječima. -Čuang Ce
ne-znai-da-dobar-ako-glasno-laje-isto-tako-ne-znai-da-ovjek-dobar-ako-vjet-s-rijeima