Čovjek ima samo tri razloga da bude loše volje: kad ga boli zub, kad mu stanu na kurje oko i kad ide u posjetu tašti.


ovjek-ima-samo-tri-razloga-da-bude-loe-volje-kad-ga-boli-zub-kad-mu-stanu-na-kurje-oko-i-kad-ide-u-posjetu-ti
fernandelČovjekimasamotrirazlogadabudeloevoljekadgabolizubmustanunakurjeokoideposjetutatiČovjek imaima samosamo tritri razlogarazloga dada budebude lošeloše voljekad gaga boliboli zubkad mumu stanustanu nana kurjekurje okooko ii kadkad ideide uu posjetuposjetu taštiČovjek ima samoima samo trisamo tri razlogatri razloga darazloga da budeda bude lošebude loše voljekad ga boliga boli zubkad mu stanumu stanu nastanu na kurjena kurje okokurje oko ioko i kadi kad idekad ide uide u posjetuu posjetu taštiČovjek ima samo triima samo tri razlogasamo tri razloga datri razloga da buderazloga da bude lošeda bude loše voljekad ga boli zubkad mu stanu namu stanu na kurjestanu na kurje okona kurje oko ikurje oko i kadoko i kad idei kad ide ukad ide u posjetuide u posjetu taštiČovjek ima samo tri razlogaima samo tri razloga dasamo tri razloga da budetri razloga da bude lošerazloga da bude loše voljekad mu stanu na kurjemu stanu na kurje okostanu na kurje oko ina kurje oko i kadkurje oko i kad ideoko i kad ide ui kad ide u posjetukad ide u posjetu tašti

Sve ima svoje, kad mrzne i vri kad menja boje, kad vene i zri sve ima svoje, početak i kraj tame postoje da bi prizvale sjaj. -Đorđe Balašević
sve-ima-svoje-kad-mrzne-i-vri-kad-menja-boje-kad-vene-i-zri-sve-ima-svoje-poetak-i-kraj-tame-postoje-da-bi-prizvale-sjaj
Pa sve kad trne i sve kad svene, kad tmurno izgleda svet oko mene, u meni živi sto vatrometa nekakvog šarenijeg i lepšeg sveta. -Miroslav Mika Antić
pa-sve-kad-trne-i-sve-kad-svene-kad-tmurno-izgleda-svet-oko-mene-u-meni-ivi-sto-vatrometa-nekakvog-arenijeg-i-lepeg-sveta
Sklon sam briganju kad za to nemam nikakva razloga. A kad se pojavi razlog, onda se napijem. -Čarls Bukovski
sklon-sam-briganju-kad-za-to-nemam-nikakva-razloga-a-kad-se-pojavi-razlog-onda-se-napijem
Pravi ljubavnik je čovek koji te uzbudi i kad te poljubi u čelo, kad ti se smeje u oči ili kad samo zuri u prazan prostor. -Merlin Monro
pravi-ljubavnik-ovek-koji-te-uzbudi-i-kad-te-poljubi-u-elo-kad-ti-se-smeje-u-oi-ili-kad-samo-zuri-u-prazan-prostor
Čovek nije ljubomoran kad voli, već kad želi da bude voljen. -Ruske poslovice
ovek-nije-ljubomoran-kad-voli-ve-kad-eli-da-bude-voljen