Čovjek može biti spašen samo odlukom Božje volje. Po svojoj volji Bog bira one koje želi spasiti. Zato predestinacija uvijek postiže svoj cilj, a ta je sigurnost života. Svi ljudi su zbog Adamovog grijeha osuđeni na smrt, a oni koje Bog ne želi spasiti zauvijek će propasti.


ovjek-moe-biti-spa-samo-odlukom-bo-volje-po-svojoj-volji-bog-bira-one-koje-eli-spasiti-zato-predestinacija-uvijek-postie-svoj-cilj-a-sigurnost-ivota
aurelije augustinČovjekmožebitispaensamoodlukombožjevoljeposvojojvoljibogbiraonekoježelispasitizatopredestinacijauvijekpostižesvojciljsigurnostživotasviljudisuzbogadamovoggrijehaosuđeninasmrtoninespasitizauvijekćepropastiČovjek možemože bitibiti spašenspašen samosamo odlukomodlukom božjebožje voljepo svojojsvojoj voljivolji bogbog birabira oneone kojekoje želiželi spasitizato predestinacijapredestinacija uvijekuvijek postižepostiže svojsvoj ciljje sigurnostsigurnost životasvi ljudiljudi susu zbogzbog adamovogadamovog grijehagrijeha osuđeniosuđeni nana smrtoni kojekoje bogbog nene želiželi spasitispasiti zauvijekzauvijek ćeće propastiČovjek može bitimože biti spašenbiti spašen samospašen samo odlukomsamo odlukom božjeodlukom božje voljepo svojoj voljisvojoj volji bogvolji bog birabog bira onebira one kojeone koje želikoje želi spasitizato predestinacija uvijekpredestinacija uvijek postižeuvijek postiže svojpostiže svoj ciljta je sigurnostje sigurnost životasvi ljudi suljudi su zbogsu zbog adamovogzbog adamovog grijehaadamovog grijeha osuđenigrijeha osuđeni naosuđeni na smrta oni kojeoni koje bogkoje bog nebog ne želine želi spasitiželi spasiti zauvijekspasiti zauvijek ćezauvijek će propasti

Ja sam dve žene: jedna koja želi da ima svu sreću ovog sveta, strast, avanture koje život može da ponudi. Druga želi da bude robinja rutine, porodičnog života, stvari koje mogu biti planirane i ispunjene. Domaćica sam i prostitutka, obe žive u istom tijelu, jedna boreći se protiv druge.Niko te ne može spasiti osim tebe. I biće dovoljno lako da ne upiješ, tako lako, ali nemoj, nemoj, nemoj! Samo ih slušaj, zar bi i ti to da budeš?! Bezličan, bezdušan, bezosjećajan stvor?! Zar bi da doživiš smrt pre smrti?! Niko te ne može spasiti osim tebe, a ti si biće vredno spasa. Ako je išta vredno pobede onda je to ovo.Bog nije stvorio ljude za pogibiju, nego za spasenje. Ima li baštovana koji, sejući povrće, želi da mu se povrće sasuši i propadne? Jednu želju Bog ima: da se svi ljudi pokaju i od zla povrate.Niko ne želi da umre. Čak i oni koji žele u raj ne žele da umru da bi otišli tamo. A ipak, smrt je destinacija na koju ćemo svi otići. Niko ne može pobeći. I tako treba da bude, zato što je smrt verovatno najbolji izum života.Možda Bog želi da upoznaš mnogo pogrešnih ljudi pre nego što upoznaš pravog i na tome ćeš mu, kada se to bude desilo, biti zahvalna.Čovek može da izbegne nesreće koje mu Bog šalje, ali nema spasa od onih nesreća koje on sam na sebe navlači lošim životom.