Čovjek mora proživjeti mnoge nesavršene sate da bi došao do nekoliko savršenih. Moraš ubiti deset sati da bi dva sata istinski živio. Ali moraš biti pažljiv, da ne ubiješ sve sate. Sve godine.


ovjek-mora-proivjeti-mnoge-nesavrene-sate-da-bi-doao-do-nekoliko-savrenih-mora-ubiti-deset-sati-da-bi-dva-sata-istinski-ivio-ali-mora-biti-paljiv-da
Čarls bukovskiČovjekmoraproživjetimnogenesavrenesatedabidoaodonekolikosavrenihmoraubitidesetsatidvasataistinskiživioalimorabitipažljivneubijesvesatesvegodineČovjek moramora proživjetiproživjeti mnogemnoge nesavršenenesavršene satesate dada bibi došaodošao dodo nekolikonekoliko savršenihmoraš ubitiubiti desetdeset satisati dada bibi dvadva satasata istinskiistinski živioali morašmoraš bitibiti pažljivda nene ubiješubiješ svesve satesve godineČovjek mora proživjetimora proživjeti mnogeproživjeti mnoge nesavršenemnoge nesavršene satenesavršene sate dasate da bida bi došaobi došao dodošao do nekolikodo nekoliko savršenihmoraš ubiti desetubiti deset satideset sati dasati da bida bi dvabi dva satadva sata istinskisata istinski živioali moraš bitimoraš biti pažljivda ne ubiješne ubiješ sveubiješ sve sate

Sve što se jednom desi, ne mora se nikada ponoviti, ali sve što se desi dva puta, desiće se sigurno i treći put. -Paulo Koeljo
sve-to-se-jednom-desi-ne-mora-se-nikada-ponoviti-ali-sve-to-se-desi-dva-puta-desie-se-sigurno-i-trei-put
Učini nešto da ubiješ vrijeme ili će vrijeme ubiti tebe. -Paulo Koeljo
uini-neto-da-ubije-vrijeme-ili-e-vrijeme-ubiti-tebe
Treba ubiti vreme do jutra… Dobro bi mi došao neki saučesnik za taj zločin… -Đorđe Balašević
treba-ubiti-vreme-do-jutra-dobro-bi-mi-doao-neki-sauesnik-za-taj-zloin
Treba ubiti vreme do jutra... Dobro bi mi došao neki saučesnik za taj zločin... -Đorđe Balašević
treba-ubiti-vreme-do-jutra-dobro-bi-mi-doao-neki-sauesnik-za-taj-zloin
Treba ubiti vreme do jutra. Dobro bi mi došao neki saučesnik za taj zločin. :)
treba-ubiti-vreme-do-jutra-dobro-bi-mi-doao-neki-sauesnik-za-taj-zloin