Čovjek nikada ne primjećuje ono što je urađeno, nego uvijek gleda ono što se još treba uraditi.


ovjek-nikada-ne-primjeuje-ono-to-uraeno-nego-uvijek-gleda-ono-to-se-jo-treba-uraditi
marija kiriČovjeknikadaneprimjećujeonotourađenonegouvijekgledasejotrebauraditiČovjek nikadanikada nene primjećujeprimjećuje onoono štošto jeje urađenonego uvijekuvijek gledagleda onoono štošto sese jošjoš trebatreba uraditiČovjek nikada nenikada ne primjećujene primjećuje onoprimjećuje ono štoono što ješto je urađenonego uvijek gledauvijek gleda onogleda ono štoono što sešto se jošse još trebajoš treba uraditiČovjek nikada ne primjećujenikada ne primjećuje onone primjećuje ono štoprimjećuje ono što jeono što je urađenonego uvijek gleda onouvijek gleda ono štogleda ono što seono što se joššto se još trebase još treba uraditiČovjek nikada ne primjećuje ononikada ne primjećuje ono štone primjećuje ono što jeprimjećuje ono što je urađenonego uvijek gleda ono štouvijek gleda ono što segleda ono što se jošono što se još trebašto se još treba uraditi

Čovek nikada ne primećuje ono što je urađeno, nego uvek gleda ono što se još treba uraditi -Marija Kiri
ovek-nikada-ne-primeuje-ono-to-uraeno-nego-uvek-gleda-ono-to-se-jo-treba-uraditi
Ne radi ono što ne treba, pa ćeš uraditi sve što treba. -Gete
ne-radi-ono-to-ne-treba-pa-e-uraditi-sve-to-treba
Budi zahvalan na onome što imaš – imaćeš još više. Ako se skoncentrišeš samo na ono što nemaš – nikada, ali nikada, nećeš imati dovoljno. -Opra Vinfri
budi-zahvalan-na-onome-to-ima-imae-jo-vie-ako-se-skoncentrie-samo-na-ono-to-nema-nikada-ali-nikada-nee-imati-dovoljno