Čovjek je poligamno biće; muslimani su to oduvijek znali.


ovjek-poligamno-bie-muslimani-su-to-oduvijek-znali
carl jungČovjekpoligamnobićemuslimanisutooduvijekznaliČovjek jeje poligamnopoligamno bićemuslimani suoduvijek znaliČovjek je poligamnoje poligamno bićesu to oduvijekČovjek je poligamno bićemuslimani su to oduvijeksu to oduvijek znalimuslimani su to oduvijek znali

Čovjek je biće u potrazi za smislom.Ja ne znam, nikada nisam znala i vjerujem, nikada neću znati šta ga to čini tako posebnim. Ali oduvijek je bilo i biće: na jednu stranu on, na drugu svi ...Ne znam ništa o seksu, oduvijek sam bila udana.Sila je oduvijek privlačila ljude niska morala, i vjerujem da - bez izuzetka - genijalne tirane nasljeđuju nitkovi.Iskustvo je oduvijek pokazivalo da svaki čovjek koji ima vlast u rukama ima i predispozicije da je zloupotrijebi. On će ići toliko daleko, sve dok ne naiđe na ograničenja.Hiljadu nečijih srećnih časaka biće kao ovaj, ali ovaj nikada više. Hiljadu tuđih ljubavi biće kao ova, ali ova nikad više. Nikada: jedina konačnost.