Ovo je 34-godišnji Švajcarac Pol Akola kome je ovo 17-ta sezona u svetskom kupu. Ja zaista ne znam zašto se on više bavi ovim sportom. Evo vidite i po prolazima jako, jako slaba vožnja. Ja verujem da srce hoće ali noge više neće.


ovo-34godinji-vajcarac-pol-akola-kome-ovo-17-sezona-u-svetskom-kupu-ja-zaista-ne-znam-zato-se-on-vie-bavi-ovim-sportom-evo-vidite-i-po-prolazima
duško koraćovo34godinjiŠvajcaracpolakolakomeovo17tasezonasvetskomkupujazaistaneznamzatoseonviebaviovimsportomevoviditepoprolazimajakojakoslabavožnjaverujemdasrcehoćealinogenećeovo jeŠvajcarac polpol akolaakola komekome jeje ovosezona uu svetskomsvetskom kupuja zaistazaista nene znamznam zaštozašto sese onon viševiše bavibavi ovimovim sportomevo viditevidite ii popo prolazimaprolazima jakojako slabaslaba vožnjaja verujemverujem dada srcesrce hoćehoće aliali nogenoge viševiše nećeŠvajcarac pol akolapol akola komeakola kome jekome je ovosezona u svetskomu svetskom kupuja zaista nezaista ne znamne znam zaštoznam zašto sezašto se onse on višeon više baviviše bavi ovimbavi ovim sportomevo vidite ividite i poi po prolazimapo prolazima jakojako slaba vožnjaja verujem daverujem da srceda srce hoćesrce hoće alihoće ali nogeali noge višenoge više neće

Pisem ovo svtvarno jako boli al moram priznat da te volim …
pisem-ovo-svtvarno-jako-boli-al-moram-priznat-da-te-volim
Kad sam bio dečak verovao sam u Boga, ali sad ne moram da više verujem, jer znam da Bog postoji. -Nikolaj Velimirović
kad-sam-bio-deak-verovao-sam-u-boga-ali-sad-ne-moram-da-vie-verujem-jer-znam-da-bog-postoji
Čovek je jako dobar advokat za svoje greške i jako dobar sudija za tuđe. -Žarko Laušević
ovek-jako-dobar-advokat-za-svoje-greke-i-jako-dobar-sudija-za-e
Moj je predlog ili savet jako jednostavan: neka vam srce bude iskreno. -Dalaj Lama
moj-predlog-ili-savet-jako-jednostavan-neka-vam-srce-bude-iskreno
Ja veoma verujem u sreću i shvatio sam da što više radim više je imam. -Tomas Džeferson
ja-veoma-verujem-u-sreu-i-shvatio-sam-da-to-vie-radim-vie-imam