Ovo je 34-godišnji Švajcarac Pol Akola kome je ovo 17-ta sezona u svetskom kupu. Ja zaista ne znam zašto se on više bavi ovim sportom. Evo vidite i po prolazima jako, jako slaba vožnja. Ja verujem da srce hoće ali noge više neće.


ovo-34godinji-vajcarac-pol-akola-kome-ovo-17-sezona-u-svetskom-kupu-ja-zaista-ne-znam-zato-se-on-vie-bavi-ovim-sportom-evo-vidite-i-po-prolazima
duško koraćovo34godinjiŠvajcaracpolakolakomeovo17tasezonasvetskomkupujazaistaneznamzatoseonviebaviovimsportomevoviditepoprolazimajakojakoslabavožnjaverujemdasrcehoćealinogenećeovo jeŠvajcarac polpol akolaakola komekome jeje ovosezona uu svetskomsvetskom kupuja zaistazaista nene znamznam zaštozašto sese onon viševiše bavibavi ovimovim sportomevo viditevidite ii popo prolazimaprolazima jakojako slabaslaba vožnjaja verujemverujem dada srcesrce hoćehoće aliali nogenoge viševiše nećeŠvajcarac pol akolapol akola komeakola kome jekome je ovosezona u svetskomu svetskom kupuja zaista nezaista ne znamne znam zaštoznam zašto sezašto se onse on višeon više baviviše bavi ovimbavi ovim sportomevo vidite ividite i poi po prolazimapo prolazima jakojako slaba vožnjaja verujem daverujem da srceda srce hoćesrce hoće alihoće ali nogeali noge višenoge više neće

Pisem ovo svtvarno jako boli al moram priznat da te volim …Kad sam bio dečak verovao sam u Boga, ali sad ne moram da više verujem, jer znam da Bog postoji.Čovek je jako dobar advokat za svoje greške i jako dobar sudija za tuđe.Niko, ni ti ni ja ne možemo da udarimo tako jako kao što to može život. Ali nije stvar u tome koliko jako umeš da udariš. Stvar je u tome koliko udaraca možeš da podneseš a da ipak nastaviš dalje.Moj je predlog ili savet jako jednostavan: neka vam srce bude iskreno.Ja veoma verujem u sreću i shvatio sam da što više radim više je imam.