Ovo je Keli Erikson, sićušna Šveđanka, skakačica u vis, a ovo je njena majka, mama Marija, koja prati svuda svoju ćerkicu i ne ispušta je iz vida. A čovek koga upravo vidite je snažni momak, Džon Godina, bacač kladiva. Njemu nisu potrebni ni mama ni tata da ga prate po takmičenjima.


ovo-keli-erikson-una-veanka-skakaica-u-vis-a-ovo-njena-majka-mama-marija-koja-prati-svuda-svoju-erkicu-i-ne-ispu-iz-vida-a-ovek-koga-upravo-vidite
duško koraćovokelieriksonsićunaŠveđankaskakačicavisovonjenamajkamamamarijakojapratisvudasvojućerkicuneisputaizvidačovekkogaupravoviditesnažnimomakdžongodinabacačkladivanjemunisupotrebnitatadagapratepotakmičenjimaovo jeje kelikeli eriksonsićušna Šveđankaskakačica uu visovo jeje njenanjena majkamama marijakoja pratiprati svudasvuda svojusvoju ćerkicućerkicu ii nene ispuštaispušta jeje iziz vidačovek kogakoga upravoupravo viditevidite jeje snažnisnažni momakdžon godinabacač kladivanjemu nisunisu potrebnipotrebni nini mamamama nini tatatata dada gaga prateprate popo takmičenjimaovo je kelije keli eriksonskakačica u visa ovo jeovo je njenaje njena majkakoja prati svudaprati svuda svojusvuda svoju ćerkicusvoju ćerkicu ićerkicu i nei ne ispuštane ispušta jeispušta je izje iz vidaa čovek kogačovek koga upravokoga upravo viditeupravo vidite jevidite je snažnije snažni momaknjemu nisu potrebninisu potrebni nipotrebni ni mamani mama nimama ni tatani tata datata da gada ga pratega prate poprate po takmičenjima

Kada se mama i tata zaključaju u spavaću sobu, ja narednih sat vremena mogu da radim šta hoću. Što ja volim taj seks! xD
kada-se-mama-i-tata-zakljuaju-u-spavau-sobu-ja-narednih-sat-vremena-mogu-da-radim-hou-to-ja-volim-taj-seks-xd
Ljudi nisu razumeli zašto moja mama dozvoljava ovom slepom klincu da radi stvari kao da skuplja drvo za ogrev. Al njen fazon je bio: On je možda slep, al nije glup. -Rej Čarls
ljudi-nisu-razumeli-zato-moja-mama-dozvoljava-ovom-slepom-klincu-da-radi-stvari-kao-da-skuplja-drvo-za-ogrev-al-njen-fazon-bio-on-moda-slep-al-nije
Status veze: Čekam da ti se mama razvede :p
status-veze-ekam-da-ti-se-mama-razvede-p
Mrzim kad mama gostima pokazuje indeks sa desetkama :(
mrzim-kad-mama-gostima-pokazuje-indeks-desetkama
Tvoj najbolji prijatelj je mama, ona te jedina razumije :)
tvoj-najbolji-prijatelj-mama-ona-te-jedina-razumije