Ovo je zemlja gde se u svemu kasni.  Samo se umire pre vremena.


ovo-zemlja-gde-se-u-svemu-kasni-samo-se-umire-pre-vremena
Žarko lauševićovozemljagdesesvemukasnisamoumireprevremenaovo jeje zemljazemlja gdegde sese uu svemusvemu kasnikasnisamosamo sese umireumire prepre vremenaovo je zemljaje zemlja gdezemlja gde segde se use u svemuu svemu kasnisvemu kasnisamo sesamo se umirese umire preumire pre vremenaovo je zemlja gdeje zemlja gde sezemlja gde se ugde se u svemuse u svemu kasniu svemu kasnisamo se umiresamo se umire prese umire pre vremenaovo je zemlja gde seje zemlja gde se uzemlja gde se u svemugde se u svemu kasnise u svemu kasnisamo se umire presamo se umire pre vremena

Ovo je zemlja gde se u svemu kasni. Samo se umire pre vremena. -Žarko Laušević
ovo-zemlja-gde-se-u-svemu-kasni-samo-se-umire-pre-vremena
Ovo nije banana republika. Ovde nema korupcije. Ova zemlja je srećna kopija Raja. Ili barem fotokopija. -Nikanor Para
ovo-nije-banana-republika-ovde-nema-korupcije-ova-zemlja-srena-kopija-raja-ili-barem-fotokopija
Kukavica umire više puta pre svoje smrti, hrabri okuse smrt samo jednom. -Vilijam Šekspir
kukavica-umire-vie-puta-pre-svoje-smrti-hrabri-okuse-smrt-samo-jednom
Kukavica umire više puta pre svoje smrti; hrabri okuse smrt samo jednom. -Vilijam Šekspir
kukavica-umire-vie-puta-pre-svoje-smrti-hrabri-okuse-smrt-samo-jednom