Pa sve kad trne i sve kad svene, kad tmurno izgleda svet oko mene, u meni živi sto vatrometa nekakvog šarenijeg i lepšeg sveta.


pa-sve-kad-trne-i-sve-kad-svene-kad-tmurno-izgleda-svet-oko-mene-u-meni-ivi-sto-vatrometa-nekakvog-arenijeg-i-lepeg-sveta
miroslav mika antićpasvekadtrnesvenetmurnoizgledasvetokomenemeniživistovatrometanekakvogarenijeglepegsvetapa svesve kadkad trnetrne ii svesve kadkad svenekad tmurnotmurno izgledaizgleda svetsvet okooko meneu menimeni živiživi stosto vatrometavatrometa nekakvognekakvog šarenijegšarenijeg ii lepšeglepšeg svetapa sve kadsve kad trnekad trne itrne i svei sve kadsve kad svenekad tmurno izgledatmurno izgleda svetizgleda svet okosvet oko meneu meni živimeni živi stoživi sto vatrometasto vatrometa nekakvogvatrometa nekakvog šarenijegnekakvog šarenijeg išarenijeg i lepšegi lepšeg svetapa sve kad trnesve kad trne ikad trne i svetrne i sve kadi sve kad svenekad tmurno izgleda svettmurno izgleda svet okoizgleda svet oko meneu meni živi stomeni živi sto vatrometaživi sto vatrometa nekakvogsto vatrometa nekakvog šarenijegvatrometa nekakvog šarenijeg inekakvog šarenijeg i lepšegšarenijeg i lepšeg svetapa sve kad trne isve kad trne i svekad trne i sve kadtrne i sve kad svenekad tmurno izgleda svet okotmurno izgleda svet oko meneu meni živi sto vatrometameni živi sto vatrometa nekakvogživi sto vatrometa nekakvog šarenijegsto vatrometa nekakvog šarenijeg ivatrometa nekakvog šarenijeg i lepšegnekakvog šarenijeg i lepšeg sveta

Jer sve je u nama kad žmurimo, a strano kad otvorimo oči. I sve je naše dok želimo, a tuđe kad se ostvari. -Miroslav Mika Antić
jer-sve-u-nama-kad-murimo-a-strano-kad-otvorimo-oi-i-sve-nae-dok-elimo-a-e-kad-se-ostvari
Čovjek ima samo tri razloga da bude loše volje: kad ga boli zub, kad mu stanu na kurje oko i kad ide u posjetu tašti. -Fernandel
ovjek-ima-samo-tri-razloga-da-bude-loe-volje-kad-ga-boli-zub-kad-mu-stanu-na-kurje-oko-i-kad-ide-u-posjetu-ti
Sve ima svoje, kad mrzne i vri kad menja boje, kad vene i zri sve ima svoje, početak i kraj tame postoje da bi prizvale sjaj. -Đorđe Balašević
sve-ima-svoje-kad-mrzne-i-vri-kad-menja-boje-kad-vene-i-zri-sve-ima-svoje-poetak-i-kraj-tame-postoje-da-bi-prizvale-sjaj
Teorija je kad se sve zna, a nište ne funkcioniše. Praksa je kad sve funkcioniše, a niko ne zna zašto. -Albert Ajnštajn
teorija-kad-se-sve-zna-a-te-ne-funkcionie-praksa-kad-sve-funkcionie-a-niko-ne-zna-zato