Pamćenje je jedno čudno sito - zadržava sve ono dobro o nama i sve ono loše o drugima.


pamenje-jedno-udno-sito-zadrava-sve-ono-dobro-o-nama-i-sve-ono-loe-o-drugima
stendalpamćenjejednočudnositozadržavasveonodobronamaloedrugimapamćenje jeje jednojedno čudnočudno sitositozadržavazadržava svesve onoono dobrodobro oo namanama ii svesve onoono lošeloše oo drugimapamćenje je jednoje jedno čudnojedno čudno sitočudno sitozadržava svezadržava sve onosve ono dobroono dobro odobro o namao nama inama i svei sve onosve ono lošeono loše ološe o drugimapamćenje je jedno čudnoje jedno čudno sitojedno čudno sitozadržava sve onozadržava sve ono dobrosve ono dobro oono dobro o namadobro o nama io nama i svenama i sve onoi sve ono lošesve ono loše oono loše o drugimapamćenje je jedno čudno sitoje jedno čudno sitozadržava sve ono dobrozadržava sve ono dobro osve ono dobro o namaono dobro o nama idobro o nama i sveo nama i sve ononama i sve ono lošei sve ono loše osve ono loše o drugima

Ono sto je najljepše na iskrenoj i dubokoj ljubavi na kojoj je sve lijepo, to je da u odnosu prema onome koga volimo nijedna naša mana ne dolazi do izraza. Mnogo šta što je zlo u nama isčezava, a ono što je dobro utrostruči se.Bogatstvo je jedno veliko dobro i jedno moćno oružje protiv zla, ali, ono bogatstvo od koga su čak i moljci jači ne vredi ništa.O moralu znam samo toliko da je moralno ono poslije čega se dobro osjećate, a nemoralno ono poslije čega se osjećate loše.O moralu znam samo toliko da je moralno ono posle čega se dobro osećate, a nemoralno ono posle čega se osećate loše.Nikad ne odoli iskušenju: probaj sve, a čvrsto zadrži ono što je dobro.Zahtevati da neko pamti sve što je ikad pročitao, bilo bi isto što i zahtevati da sve ono što je ikad pojeo još uvek nosi u sebi. Od ovoga je živio telesno, a od onoga duševno i tako je postao ono što jeste.