Pametan čovek naći će vodu i u pustinji, a budala će i kraj reke   umreti od žedji.


pametan-ovek-nai-e-vodu-i-u-pustinji-a-budala-e-i-kraj-reke-umreti-od-edji
japanska poslovicapametančoveknaćićevodupustinjibudalakrajrekeumretiodžedjipametan čovekčovek naćinaći ćeće voduvodu iu pustinjibudala ćei krajkraj rekerekeumretiumreti odod žedjipametan čovek naćičovek naći ćenaći će voduće vodu ivodu i ui u pustinjia budala ćebudala će iće i kraji kraj rekekraj rekerekeumretiumreti odumreti od žedjipametan čovek naći ćečovek naći će vodunaći će vodu iće vodu i uvodu i u pustinjia budala će ibudala će i krajće i kraj rekei kraj rekekraj rekereke umretiumreti odumreti od žedjipametan čovek naći će vodučovek naći će vodu inaći će vodu i uće vodu i u pustinjia budala će i krajbudala će i kraj rekeće i kraj rekei kraj rekekraj reke umretireke umreti odumreti od žedji

Baci dobro niz vodu, naći ćeš ga uz vodu.Pametan nosi rogove u srcu, a budala na samom čelu!Sudbino, nisam budala; svi su sami za sebe u ovoj pustinji koju zovemo život.Pametan čovek nauči deset stvari, a veruje u jednu; budala nauči jednu stvar i veruje da ih zna deset.Reč “nemoguće” je jedino moguće naći u rečnicima budala.Pametan govori jer ima nesto da kaze.A budala da bi nesto rekla.