Pametan čovek nauči deset stvari, a veruje u jednu; budala nauči jednu stvar i veruje da ih zna deset.


pametan-ovek-naui-deset-stvari-a-veruje-u-jednu-budala-naui-jednu-stvar-i-veruje-da-ih-zna-deset
kineske poslovicepametančoveknaučidesetstvariverujejednubudalajednustvardaihznadesetpametan čovekčovek naučinauči desetdeset stvariveruje uu jednubudala naučinauči jednujednu stvarstvar ii verujeveruje dada ihih znazna desetpametan čovek naučičovek nauči desetnauči deset stvaria veruje uveruje u jednubudala nauči jednunauči jednu stvarjednu stvar istvar i verujei veruje daveruje da ihda ih znaih zna desetpametan čovek nauči desetčovek nauči deset stvaria veruje u jednubudala nauči jednu stvarnauči jednu stvar ijednu stvar i verujestvar i veruje dai veruje da ihveruje da ih znada ih zna desetpametan čovek nauči deset stvaribudala nauči jednu stvar inauči jednu stvar i verujejednu stvar i veruje dastvar i veruje da ihi veruje da ih znaveruje da ih zna deset

Čoveku treba otprilike 2 godine da nauči govoriti i otprilike 50 godina da nauči ćutati. -Ernest Hemingvej
oveku-treba-otprilike-2-godine-da-naui-govoriti-i-otprilike-50-godina-da-naui-utati
Čovjeku treba otprilike 2 godine da nauči govoriti i otprilike 50 godina da nauči šutjeti. -Ernest Hemingvej
ovjeku-treba-otprilike-2-godine-da-naui-govoriti-i-otprilike-50-godina-da-naui-utjeti
Nije nevernik onaj koji ne veruje u ono što veruju svi oko njega, nego je nego je pravi nevernik onaj ko misli i govori da veruje u ono u što ne veruje. -Lav Tolstoj
nije-nevernik-onaj-koji-ne-veruje-u-ono-to-veruju-svi-oko-njega-nego-nego-pravi-nevernik-onaj-ko-misli-i-govori-da-veruje-u-ono-u-to-ne-veruje