Parkiranje u Beogradu je kao sex-moraš da poznaješ zone, moraš da izadješ na vreme, zabranjena mesta su uvek uzbudljiva i veličina jeste bitna!


parkiranje-u-beogradu-kao-sexmora-da-poznaje-zone-mora-da-izadje-na-vreme-zabranjena-mesta-su-uvek-uzbudljiva-i-veliina-jeste-bitna
parkiranjebeogradukaosexmoradapoznajezonemoraizadjenavremezabranjenamestasuuvekuzbudljivaveličinajestebitnaparkiranje uu beogradubeogradu jeje kaoda poznaješpoznaješ zonemoraš dada izadješizadješ nana vremezabranjena mestamesta susu uvekuvek uzbudljivauzbudljiva ii veličinaveličina jestejeste bitnaparkiranje u beograduu beogradu jebeogradu je kaoda poznaješ zonemoraš da izadješda izadješ naizadješ na vremezabranjena mesta sumesta su uveksu uvek uzbudljivauvek uzbudljiva iuzbudljiva i veličinai veličina jesteveličina jeste bitnaparkiranje u beogradu jeu beogradu je kaomoraš da izadješ nada izadješ na vremezabranjena mesta su uvekmesta su uvek uzbudljivasu uvek uzbudljiva iuvek uzbudljiva i veličinauzbudljiva i veličina jestei veličina jeste bitnaparkiranje u beogradu je kaomoraš da izadješ na vremezabranjena mesta su uvek uzbudljivamesta su uvek uzbudljiva isu uvek uzbudljiva i veličinauvek uzbudljiva i veličina jesteuzbudljiva i veličina jeste bitna

Ako me ne poznaješ, ne sudi mi. Niko nije rekao da me moraš voleti.
ako-me-ne-poznaje-ne-sudi-mi-niko-nije-rekao-da-me-mora-voleti
Kaže komšija: Cure su kao lopta..jednom kad je probušiš, moraš je celo vreme pumpati… :)))
kae-komija-cure-su-kao-loptajednom-kad-probui-mora-celo-vreme-pumpati
Čitav je život kao gledanje filma. Samo što uvek stižeš deset minuta kasnije i niko neće da ti objasni o čemu se radi već moraš sam da zaključuješ na osnovu tragova. -Teri Pračet
itav-ivot-kao-gledanje-filma-samo-to-uvek-stie-deset-minuta-kasnije-i-niko-nee-da-ti-objasni-o-emu-se-radi-ve-morasam-da-zakljuuje-na-osnovu-tragova
Sve vreme moraš da se boriš za život tako snažno, da nemaš vremena ni da ga živiš.
sve-vreme-mora-da-se-bori-za-ivot-tako-snano-da-nema-vremena-da-ga-ivi
Ljudi su kao školjke – moraš ih otvoriti na hiljade da bi pronašao biser. -Đorđe Balašević
ljudi-su-kao-koljke-mora-ih-otvoriti-na-hiljade-da-bi-pronaao-biser