Pas kojeg uzmete s ulice i nahranite ga neće vas ugristi. To je osnovna razlika između ljudi i pasa.


pas-kojeg-uzmete-s-ulice-i-nahranite-ga-nee-vas-ugristi-to-osnovna-razlika-izmeu-ljudi-i-pasa
mark tvenkojeguzmeteulicenahraniteganećevasugristitoosnovnarazlikaizmeđuljudipasapas kojegkojeg uzmeteuzmete ss uliceulice ii nahranitenahranite gaga nećeneće vasvas ugristije osnovnaosnovna razlikarazlika izmeđuizmeđu ljudiljudi ii pasapas kojeg uzmetekojeg uzmete suzmete s ulices ulice iulice i nahranitei nahranite ganahranite ga nećega neće vasneće vas ugristije osnovna razlikaosnovna razlika izmeđurazlika između ljudiizmeđu ljudi iljudi i pasapas kojeg uzmete skojeg uzmete s uliceuzmete s ulice is ulice i nahraniteulice i nahranite gai nahranite ga nećenahranite ga neće vasga neće vas ugristije osnovna razlika izmeđuosnovna razlika između ljudirazlika između ljudi iizmeđu ljudi i pasapas kojeg uzmete s ulicekojeg uzmete s ulice iuzmete s ulice i nahranites ulice i nahranite gaulice i nahranite ga nećei nahranite ga neće vasnahranite ga neće vas ugristije osnovna razlika između ljudiosnovna razlika između ljudi irazlika između ljudi i pasa

Ako prihvatiš izgladnelog psa i nahraniš ga, on te neće ujesti. To je razlika između psa i čoveka. -Mark Tven
ako-prihvati-izgladnelog-psa-i-nahrani-ga-on-te-nee-ujesti-to-razlika-izmeu-psa-i-oveka
Preduzimljivi ljudi su oni koji jednostavno razumeju da je veoma mala razlika između prepreke i prilike, pa su u stanju da oboje okrenu u svoju korist. -Nikolo Makijaveli
preduzimljivi-ljudi-su-oni-koji-jednostavno-razumeju-da-veoma-mala-razlika-izmeu-prepreke-i-prilike-pasu-u-stanju-da-oboje-okrenu-u-svoju-korist
Razlika između pravih i lažnih uspomena je isto kao i razlika između pravih i lažnih dijamanata; oni lažni uvek izgledaju stvarno i sijaju najjačim sjajem. -Salvador Dali
razlika-izmeu-pravih-i-nih-uspomena-isto-kao-i-razlika-izmeu-pravih-i-nih-dijamanata-oni-uvek-izgledaju-stvarno-i-sijaju-najjaim-sjajem
Pas i mačka mogu se poljubiti, oni time neće postati prijatelji. -Engleske poslovice
pas-i-ka-mogu-se-poljubiti-oni-time-nee-postati-prijatelji
Doktori su isti kao advokati, jedina razlika je u tome što vas advokati samo opljačkaju, dok vas doktori opljačkaju i ubiju. -Čehov
doktori-su-isti-kao-advokati-jedina-razlika-u-tome-to-vas-advokati-samo-opljakaju-dok-vas-doktori-opljakaju-i-ubiju
Jedina razlika između dobrog i lošeg dana je vaš stav.
jedina-razlika-izmeu-dobrog-i-loeg-dana-va-stav