Patnja je pozitivan element u ovom svetu, zaista, to je jedina veza između sveta i pozitivnosti.


patnja-pozitivan-element-u-ovom-svetu-zaista-to-jedina-veza-izmeu-sveta-i-pozitivnosti
franc kafkapatnjapozitivanelementovomsvetuzaistatojedinavezaizmeđusvetapozitivnostipatnja jeje pozitivanpozitivan elementelement uu ovomovom svetuje jedinajedina vezaveza izmeđuizmeđu svetasveta ii pozitivnostipatnja je pozitivanje pozitivan elementpozitivan element uelement u ovomu ovom svetuje jedina vezajedina veza izmeđuveza između svetaizmeđu sveta isveta i pozitivnostipatnja je pozitivan elementje pozitivan element upozitivan element u ovomelement u ovom svetuje jedina veza izmeđujedina veza između svetaveza između sveta iizmeđu sveta i pozitivnostipatnja je pozitivan element uje pozitivan element u ovompozitivan element u ovom svetuje jedina veza između svetajedina veza između sveta iveza između sveta i pozitivnosti

U ovom svetu više nije izbor između nasilja i nenasilja;sad je između nenasilja ili uništenja. -Martin Luter King
u-ovom-svetu-vie-nije-izbor-izmeu-nasilja-i-nenasiljasad-izmeu-nenasilja-ili-unitenja
Postoje dva sveta između kojih nema i ne može biti ni pravog dodira ni mogućnosti sporazuma, dva strašna sveta osuđena na večiti rat u hiljadu oblika. -Ivo Andric
postoje-dva-sveta-izmeu-kojih-nema-i-ne-moe-biti-pravog-dodira-mogunosti-sporazuma-dva-strana-sveta-osuena-na-veiti-rat-u-hiljadu-oblika
Red i veza ideja jesu isti kao red i veza stvari. -Baruh de Spinoza
red-i-veza-ideja-jesu-isti-kao-red-i-veza-stvari
Ova veza je greska i nikada nece biti prava veza
ova-veza-greska-i-nikada-nece-biti-prava-veza
Na ovom se svetu može biti samo na gubitku. -Borislav Pekić
na-ovom-se-svetu-moe-biti-samo-na-gubitku