Patnja zadaje bol samo zato što je se bojiš. Ona te proganja zato što bežiš od nje. Ne moraš bežati, ne moraš je se bojati. Moraš voleti. Dakle, voli patnju. Nemoj joj se odupirati, nemoj bežati od nje. Okusi kako je ona u dubini slatka, predaj joj se i nemoj je primati s mržnjom. Tvoja mržnja je to što ti nanosi bol i ništa drugo. Patnja nije patnja, smrt nije smrt, ako ih ti ne učiniš time.


patnja-zadaje-bol-samo-zato-to-se-boji-ona-te-proganja-zato-to-bei-od-nje-ne-mora-beati-ne-mora-se-bojati-mora-voleti-dakle-voli-patnju-nemoj-joj-se
herman hesepatnjazadajebolsamozatotosebojionateproganjabežiodnjenemorabežatinebojatimoravoletidaklevolipatnjunemojjojodupiratinemojbežatiokusikakoonadubinislatkapredajprimatimržnjomtvojamržnjatotinanosinitadrugonijepatnjasmrtsmrtakoihučinitimepatnja zadajezadaje bolbol samosamo zatozato štošto jeje sese bojišona tete proganjaproganja zatozato štošto bežišbežiš odod njene morašmoraš bežatine morašmoraš jeje sese bojatimoraš voletivoli patnjunemoj jojjoj sese odupiratinemoj bežatibežati odod njeokusi kakokako jeje onaona uu dubinidubini slatkapredaj jojjoj sese ii nemojnemoj jeje primatiprimati ss mržnjomtvoja mržnjamržnja ješto titi nanosinanosi bolbol ii ništaništa drugopatnja nijenije patnjasmrt nijenije smrtako ihih titi nene učinišučiniš timepatnja zadaje bolzadaje bol samobol samo zatosamo zato štozato što ješto je seje se bojišona te proganjate proganja zatoproganja zato štozato što bežiššto bežiš odbežiš od njene moraš bežatine moraš jemoraš je seje se bojatinemoj joj sejoj se odupiratinemoj bežati odbežati od njeokusi kako jekako je onaje ona uona u dubiniu dubini slatkapredaj joj sejoj se ise i nemoji nemoj jenemoj je primatije primati sprimati s mržnjomtvoja mržnja jeje to štošto ti nanositi nanosi bolnanosi bol ibol i ništai ništa drugopatnja nije patnjasmrt nije smrtako ih tiih ti neti ne učinišne učiniš time

Adam je bio samo čovek - a to objašnjava sve. On nije uzeo jabuku zbog nje same, nego zato što mu je bila zabranjena. Da mu je bila zabranjena zmija, on bi verovatno i nju pojeo. -Mark Tven
adam-bio-samo-ovek-a-to-objanjava-sve-on-nije-uzeo-jabuku-zbog-nje-same-nego-zato-to-mu-bila-zabranjena-da-mu-bila-zabranjena-zmija-on-bi
Tvoje vreme je ograničeno, nemoj ga trošiti živeći nečiji život. Nemoj da dopustiš da te zarobi dogma – i nemoj živeti kako drugi misle. Nemoj ...
tvoje-vreme-ogranieno-nemoj-ga-troiti-ivei-neiji-ivot-nemoj-da-dopusti-da-te-zarobi-dogma-i-nemoj-iveti-kako-drugi-misle-nemoj
Rađanje je patnja, bolest je patnja, starost je patnja, biti vezan za ono što se ne voli jeste patnja, rastanak od onog što se voli jeste patnja, ne dobiti ono što se želi jeste patnja. -Buda
raanje-patnja-bolest-patnja-starost-patnja-biti-vezan-za-ono-to-se-ne-voli-jeste-patnja-rastanak-od-onog-to-se-voli-jeste-patnja-ne-dobiti-ono-to
Majka - nemoj biti toliko iznad nje. Ona te zna i kad si bio manji. -Matija Bećković
majka-nemoj-biti-toliko-iznad-nje-ona-te-zna-i-kad-bio-manji