Pesimista vidi teškoću u svakoj prilici, dok optimista vidi priliku u svakoj teškoći.


pesimista-vidi-tekou-u-svakoj-prilici-dok-optimista-vidi-priliku-u-svakoj-tekoi
vinston Čerčilpesimistaviditekoćusvakojprilicidokoptimistaprilikutekoćipesimista vidividi teškoćuteškoću uu svakojsvakoj prilicidok optimistaoptimista vidividi prilikupriliku uu svakojsvakoj teškoćipesimista vidi teškoćuvidi teškoću uteškoću u svakoju svakoj prilicidok optimista vidioptimista vidi prilikuvidi priliku upriliku u svakoju svakoj teškoćipesimista vidi teškoću uvidi teškoću u svakojteškoću u svakoj prilicidok optimista vidi prilikuoptimista vidi priliku uvidi priliku u svakojpriliku u svakoj teškoćipesimista vidi teškoću u svakojvidi teškoću u svakoj prilicidok optimista vidi priliku uoptimista vidi priliku u svakojvidi priliku u svakoj teškoći

Pesimista u svakoj prilici vidi teškoće, a optimista u svakoj teškoći vidi priliku.Pesimista je optimista sa iskustvom.Sklonost vidi i malo, a mržnja ne vidi sasvim ništa.Čovek samo srcem dobro vidi. Suština je očima nevidljiva. Ono što je bitno, ne vidi se…Stvari koje te nikad pre nisu zanimale postaju fascinantne jer znaš da su toliko važne toj osobi koja vam je posebna. Misliš o toj osobi u svakoj prilici i u svemu što radiš. Prisećaš ih se uz proste stvari kao što su bledo plavo nebo, nežan vetar pa čak i olujni oblak na horizontu.Ponekad se čoveku učini da je put bezbožnički prav, jer vidi bazbožnika gde se bogati i uspeva. O, kad bi mu se dalo da vidi kraj toga puta!