Pisac mora imati taj neki mali glas u sebi koji govori: “Reci istinu. Otkrij nekoliko tajni ovde.”


pisac-mora-imati-taj-neki-mali-glas-u-sebi-koji-govori-reci-istinu-otkrij-nekoliko-tajni-ovde
kventin tarantinopisacmoraimatitajnekimaliglassebikojigovori“reciistinuotkrijnekolikotajniovde”pisac moramora imatiimati tajtaj nekineki malimali glasglas uu sebisebi kojikoji govori“reci istinuotkrij nekolikonekoliko tajnipisac mora imatimora imati tajimati taj nekitaj neki malineki mali glasmali glas uglas u sebiu sebi kojisebi koji govoriotkrij nekoliko tajnipisac mora imati tajmora imati taj nekiimati taj neki malitaj neki mali glasneki mali glas umali glas u sebiglas u sebi kojiu sebi koji govoripisac mora imati taj nekimora imati taj neki maliimati taj neki mali glastaj neki mali glas uneki mali glas u sebimali glas u sebi kojiglas u sebi koji govori

Čovjek je najmanje svoj kada govori o sebi. Dajte mu masku i reći će vam istinu. -Oskar Vajld
ovjek-najmanje-svoj-kada-govori-o-sebi-dajte-mu-masku-i-rei-e-vam-istinu
Čovek je najmanje svoj kada govori o sebi. Dajte mu masku i reći će vam istinu. -Oskar Vajld
ovek-najmanje-svoj-kada-govori-o-sebi-dajte-mu-masku-i-rei-e-vam-istinu
Ko greši, taj greši na svoju štetu, a onaj koji je nepravedan taj je prema samome sebi nepravedan jer pokazuje da je zao. -Marko Aurelije
ko-grei-taj-grei-na-svoju-tetu-a-onaj-koji-nepravedan-taj-prema-samome-sebi-nepravedan-jer-pokazuje-da-zao
Nadam se da ćeš živeti 100 godina i da će zadnji glas koji čuješ biti moj glas. -Frenk Sinatra
nadam-se-da-e-iveti-100-godina-i-da-e-zadnji-glas-koji-uje-biti-moj-glas
Nadam se da ćeš živjeti 100 godina i da će zadnji glas koji čuješ biti moj glas. -Frank Sinatra
nadam-se-da-e-ivjeti-100-godina-i-da-e-zadnji-glas-koji-uje-biti-moj-glas
Nadam se da ćeš živjeti 100 godina i da će zadnji glas koji čuješ biti moj glas -Frenk Sinatra
nadam-se-da-e-ivjeti-100-godina-i-da-e-zadnji-glas-koji-uje-biti-moj-glas