Pisanje na engleskom jeziku je genijalna tortura za grehe koji su počinjeni u prethodnim životima.


pisanje-na-engleskom-jeziku-genijalna-tortura-za-grehe-koji-su-poinjeni-u-prethodnim-ivotima
džejms džojspisanjenaengleskomjezikugenijalnatorturazagrehekojisupočinjeniprethodnimživotimapisanje nana engleskomengleskom jezikujeziku jeje genijalnagenijalna torturatortura zaza grehegrehe kojikoji susu počinjenipočinjeni uu prethodnimprethodnim životimapisanje na engleskomna engleskom jezikuengleskom jeziku jejeziku je genijalnaje genijalna torturagenijalna tortura zatortura za greheza grehe kojigrehe koji sukoji su počinjenisu počinjeni upočinjeni u prethodnimu prethodnim životimapisanje na engleskom jezikuna engleskom jeziku jeengleskom jeziku je genijalnajeziku je genijalna torturaje genijalna tortura zagenijalna tortura za grehetortura za grehe kojiza grehe koji sugrehe koji su počinjenikoji su počinjeni usu počinjeni u prethodnimpočinjeni u prethodnim životimapisanje na engleskom jeziku jena engleskom jeziku je genijalnaengleskom jeziku je genijalna torturajeziku je genijalna tortura zaje genijalna tortura za grehegenijalna tortura za grehe kojitortura za grehe koji suza grehe koji su počinjenigrehe koji su počinjeni ukoji su počinjeni u prethodnimsu počinjeni u prethodnim životima

Ako pričaš s’ čovekom na jeziku koji on razume, to odlazi u njegovu glavu. Ako pričaš s čovekom na njegovom jeziku, to odlazi u njegovo srce. -Nelson Mendela
ako-pria-s-ovekom-na-jeziku-koji-on-razume-to-odlazi-u-njegovu-glavu-ako-pria-s-ovekom-na-njegovom-jeziku-to-odlazi-u-njegovo-srce
Rđavi su oni roditelji koji zaboravljaju grehe svoje mladosti. -Onore de Balzak
ravi-su-oni-roditelji-koji-zaboravljaju-grehe-svoje-mladosti
Uspjeh jedne šale leži u uhu onoga koji sluša, a ne u jeziku onoga koji kaže. -Vilijam Šekspir
uspjeh-jedne-ale-i-u-uhu-onoga-koji-slua-a-ne-u-jeziku-onoga-koji-kae
Dobri i mudri žive tihim životima. -Euripid
dobri-i-mudri-ive-tihim-ivotima