Piscima ne trebju trikovi ili fazoni, čak ni ne moraju biti najpametnija osoba u okolini. Rizikujući da ispadne glup, pisac ponekad mora da bude sposoban da samo stoji i zuri tamo vamo-u zalazak sunca ili u staru cipelu-i da bude potpuno i jednostavno oduševljen.


piscima-ne-trebju-trikovi-ili-fazoni-ak-ne-moraju-biti-najpametnija-osoba-u-okolini-rizikujui-da-ispadne-glup-pisac-ponekad-mora-da-bude-sposoban-da
rejmond karverpiscimanetrebjutrikoviilifazoničakmorajubitinajpametnijaosobaokolinirizikujućidaispadnegluppisacponekadmorabudesposobansamostojizuritamovamouzalazaksuncastarucipeluipotpunojednostavnooduevljenpiscima nene trebjutrebju trikovitrikovi iliili fazoničak nini nene morajumoraju bitibiti najpametnijanajpametnija osobaosoba uu okolinirizikujući dada ispadneispadne gluppisac ponekadponekad moramora dada budebude sposobansposoban dada samosamo stojistoji ii zurizuri tamozalazak suncasunca iliili uu staruda budebude potpunopotpuno ii jednostavnojednostavno oduševljenpiscima ne trebjune trebju trikovitrebju trikovi ilitrikovi ili fazoničak ni neni ne morajune moraju bitimoraju biti najpametnijabiti najpametnija osobanajpametnija osoba uosoba u okolinirizikujući da ispadneda ispadne gluppisac ponekad moraponekad mora damora da budeda bude sposobanbude sposoban dasposoban da samoda samo stojisamo stoji istoji i zurii zuri tamozalazak sunca ilisunca ili uili u staruda bude potpunobude potpuno ipotpuno i jednostavnoi jednostavno oduševljen

Ono što mora da bude nije nesreća. Nesreća je samo ono što ne mora biti, a ipak se dogodi. Nesreću uvek izazivaju ljudi. Priroda vlada onim što biti mora. -Borislav Pekić
ono-to-mora-da-bude-nije-nesrea-nesrea-samo-ono-to-ne-mora-biti-a-ipak-se-dogodi-nesreu-uvek-izazivaju-ljudi-priroda-vlada-onim-to-biti-mora
Paradoksalno, sposobnost da se bude sam, uslov je da se bude sposoban voleti. -Erih From
paradoksalno-sposobnost-da-se-bude-sam-uslov-da-se-bude-sposoban-voleti
Jedini način da žena bude verna jeste: da bude zaljubljena ili ružna. -Monteskje
jedini-nain-da-ena-bude-verna-jeste-da-bude-zaljubljena-ili-runa
Svaki čovek koji želi da bude predsednik je ili lud ili egomanijak. -Dvajt Ajzenhauer
svaki-ovek-koji-eli-da-bude-predsednik-ili-lud-ili-egomanijak
Žena ima dvije svoje misije na Zemlji, da bude majka i da bude supruga. Ona je od prirode stvorena da bude majka, a samo je ljudskim zakonima natjerana da bude supruga. -Jovan Dučić
ena-ima-dvije-svoje-misije-na-zemlji-da-bude-majka-i-da-bude-supruga-ona-od-prirode-stvorena-da-bude-majka-a-samo-ljudskim-zakonima-natjerana-da