Pitanje je uvek kako možete, kao neko ko nije samo privatna osoba, pomoći narodu. Nije stvar u tome da patite zajedno sa narodom i da patnjama miliona dodate još jednu, svoju patnju. Onima koji pate neće biti bolje ako i vi patite sa njima, nego ako im nešto pomognete.


pitanje-uvek-kako-moete-kao-neko-ko-nije-samo-privatna-osoba-pomoi-narodu-nije-stvar-u-tome-da-patite-zajedno-narodom-i-da-patnjama-miliona-dodate
zoran Đinđićpitanjeuvekkakomožetekaonekokonijesamoprivatnaosobapomoćinarodunijestvartomedapatitezajednonarodompatnjamamilionadodatejojednusvojupatnjuonimakojipatenećebitiboljeakovinjimanegoimnetopomognetepitanje jeje uvekuvek kakokako možetekao nekoneko koko nijenije samosamo privatnaprivatna osobapomoći narodunije stvarstvar uu tometome dada patitepatite zajednozajedno sasa narodomnarodom ii dada patnjamapatnjama milionamiliona dodatedodate jošjoš jednusvoju patnjuonima kojikoji patepate nećeneće bitibiti boljebolje akoako ii vivi patitepatite sasa njimanego akoako imim neštonešto pomognetepitanje je uvekje uvek kakouvek kako možetekao neko koneko ko nijeko nije samonije samo privatnasamo privatna osobanije stvar ustvar u tomeu tome datome da patiteda patite zajednopatite zajedno sazajedno sa narodomsa narodom inarodom i dai da patnjamada patnjama milionapatnjama miliona dodatemiliona dodate jošdodate još jednuonima koji patekoji pate nećepate neće bitineće biti boljebiti bolje akobolje ako iako i vii vi patitevi patite sapatite sa njimanego ako imako im neštoim nešto pomognete

Ne možete biti prava država ako nemate svoje pivo i svoju avio-kompaniju. Može vam pomoći ako imate svoju fudbalsku ekipu ili nuklearno oružje, ali u najmanju ruku morate imati svoje pivo. -Frenk Zapa
ne-moete-biti-prava-drava-ako-nemate-svoje-pivo-i-svoju-aviokompaniju-moe-vam-pomoi-ako-imate-svoju-fudbalsku-ekipu-ili-nuklearno-oru-ali-u-najmanju
Koliko samo briga osoba izgubi kad odluči da neće biti nešto, vec neko. -Koko Šanel
koliko-samo-briga-osoba-izgubi-kad-odlui-da-nee-biti-neto-vec-neko
Čovek može da kaže da mu život nije promašen ako može bar jednu jedinu stvar da uradi bolje od drugih. -Momo Kapor
ovek-moe-da-kae-da-mu-ivot-nije-proma-ako-moe-bar-jednu-jedinu-stvar-da-uradi-bolje-od-drugih
Učenici, kada želite nešto da kažete, triput razmislite o tome pre nego što kažete. Govorite samo ako će vaše reči koristiti vama i drugima. Nemojte govoriti ako nema koristi. -Dogen
uenici-kada-elite-neto-da-kaete-triput-razmislite-o-tome-pre-nego-to-kaete-govorite-samo-ako-e-vae-rei-koristiti-vama-i-drugima-nemojte-govoriti-ako
Kada odrastete shvatite da imate dve ruke, jednu da pomognete sebi, a drugu da pomognete drugima. -Odri Hepbner
kada-odrastete-shvatite-da-imate-dve-ruke-jednu-da-pomognete-sebi-a-drugu-da-pomognete-drugima
Grješne misli su kao vjetar, tko će ih zaustaviti. U čemu je pobožnost, ako nema iskušenja koja se savladavaju? Čovjek nije Bog, i njegova snaga je baš u tome da suzbija svoju prirodu. -Meša Selimović
grjene-misli-su-kao-vjetar-tko-e-ih-zaustaviti-u-emu-pobonost-ako-nema-iskuenja-koja-se-savladavaju-ovjek-nije-bog-i-njegova-snaga-ba-u-tome-da