Plašim se da ostvarim svoj san pa da posle više nemam razloga da živim.


plaim-se-da-ostvarim-svoj-san-pa-da-posle-vie-nemam-razloga-da-ivim
paulo koeljoplaimsedaostvarimsvojsanpaposlevienemamrazlogaživimplašim sese dada ostvarimostvarim svojsvoj sansan papa dada posleposle viševiše nemamnemam razlogarazloga dada živimplašim se dase da ostvarimda ostvarim svojostvarim svoj sansvoj san pasan pa dapa da posleda posle višeposle više nemamviše nemam razloganemam razloga darazloga da živimplašim se da ostvarimse da ostvarim svojda ostvarim svoj sanostvarim svoj san pasvoj san pa dasan pa da poslepa da posle višeda posle više nemamposle više nemam razlogaviše nemam razloga danemam razloga da živimplašim se da ostvarim svojse da ostvarim svoj sanda ostvarim svoj san paostvarim svoj san pa dasvoj san pa da poslesan pa da posle višepa da posle više nemamda posle više nemam razlogaposle više nemam razloga daviše nemam razloga da živim

U mom svetu postoje dva razloga za buđenje - jedan je što mi se više ne spava, a drugi što hoću da živim! -Čarls Bukovski
u-mom-svetu-postoje-dva-razloga-za-buenje-jedan-to-mi-se-vie-ne-spava-a-drugi-to-hou-da-ivim
Dobro guram, kroz život buran i mada živim dosta srećno, ja nemam nikoga konkretno. Uz kog bi bio i srećan i lud i tako miran i siguran svud, ja nemam nikog da mašta i priča mi svašta svu noć. -Đorđe Balašević
dobro-guram-kroz-ivot-buran-i-mada-ivim-dosta-sreno-ja-nemam-nikoga-konkretno-uz-kog-bi-bio-i-srean-i-lud-i-tako-miran-i-siguran-svud-ja-nemam-nikog
..Ja nemam vise razloga da zivim..Ja nemam vise cemu da se divim..
ja-nemam-vise-razloga-da-zivimja-nemam-vise-cemu-da-se-divim
Ne želim da ostvarim besmrtnost kroz svoja dela. Želim da ostvarim besmrtnost tako što neću umreti. -Vudi Alen
ne-elim-da-ostvarim-besmrtnost-kroz-svoja-dela-elim-da-ostvarim-besmrtnost-tako-to-neu-umreti
Da, istina je da ja uvek preduzmem više nego što mogu da ostvarim. -Nikola Tesla
da-istina-da-ja-uvek-preduzmem-vie-nego-to-mogu-da-ostvarim
Nije neophodno da čim živim, živim sretno, ali je neophodno da čim živim, živim časno. -Imanuel Kant
nije-neophodno-da-im-ivim-ivim-sretno-ali-neophodno-da-im-ivim-ivim-asno