Plašljivci su kao prašina, ne zavređuju ni hvalu ni mržnju.


plaljivci-su-kao-praina-ne-zavreuju-hvalu-mrnju
dante aligijeriplaljivcisukaoprainanezavređujuhvalumržnjuplašljivci susu kaokao prašinane zavređujuzavređuju nini hvaluhvalu nini mržnjuplašljivci su kaosu kao prašinane zavređuju nizavređuju ni hvaluni hvalu nihvalu ni mržnjuplašljivci su kao prašinane zavređuju ni hvaluzavređuju ni hvalu nini hvalu ni mržnjune zavređuju ni hvalu nizavređuju ni hvalu ni mržnju

Odlazi i obriši tugu što je pala kao prašina po tvojim obrazima. Vreme će ti pokazati da se sve dešava sa razlogom, kao i ova noć. -Žarko Laušević
odlazi-i-obrii-tugu-to-pala-kao-praina-po-tvojim-obrazima-vreme-e-ti-pokazati-da-se-sve-deava-razlogom-kao-i-ova-no
Za ljubav, ne za mržnju ja sam stvorena. -Sofokle
za-ljubav-ne-za-mrnju-ja-sam-stvorena