Planirajte ono što je teško dok je još lako, činite ono što je veliko dok je malo. Najteže stvari na svetu moraju biti učinjene dok su još lake, najveće stvari na svetu moraju biti učinjene dok su još male.


planirajte-ono-to-teko-dok-jo-lako-inite-ono-to-veliko-dok-malo-najtee-stvari-na-svetu-moraju-biti-uinjene-dok-su-jo-lake-najvee-stvari-na-svetu
sun cuplanirajteonototekodokjolakočinitevelikomalonajtežestvarinasvetumorajubitiučinjenesulakenajvećemaleplanirajte onoono štošto jeje teškoteško dokdok jeje jošjoš lakočinite onoono štošto jeje velikoveliko dokdok jeje malonajteže stvaristvari nana svetusvetu morajumoraju bitibiti učinjeneučinjene dokdok susu jošjoš lakenajveće stvaristvari nana svetusvetu morajumoraju bitibiti učinjeneučinjene dokdok susu jošjoš maleplanirajte ono štoono što ješto je teškoje teško dokteško dok jedok je jošje još lakočinite ono štoono što ješto je velikoje veliko dokveliko dok jedok je malonajteže stvari nastvari na svetuna svetu morajusvetu moraju bitimoraju biti učinjenebiti učinjene dokučinjene dok sudok su jošsu još lakenajveće stvari nastvari na svetuna svetu morajusvetu moraju bitimoraju biti učinjenebiti učinjene dokučinjene dok sudok su jošsu još male

Uvek radi dok si trezan ono što govoriš da ćeš uraditi dok si pijan. To će te naučiti da držiš jezik zavezanim!Moderni čovek živi u obmani da zna šta želi, dok u stvari želi ono što se od njega očekuje da želi.Najbolje se osećam dok stvaram, ili bolje rečeno, dok se u meni stvara neka pesma, dok pripremam neku knjigu.O tri predmeta ne žuri da govoriš: o Bogu – dok ne utvrdiš veru u Njega, o tuđem grehu – dok se ne setiš svoga, i o sutrašnjem danu – dok ne svane!Ljubomora je razumska vrlina i pripada razumnim ljudima, dok je zavist prizemna i pripada prizemnim ljudima. Čovek se uz ljubomoru natera da ima dobre stvari, dok drugi uz zavist ne dozvoljava svome komšiji da ima dobre stvari.Kada ste samopouzdani, može biti veoma zabavno. A dok se zabavljate, možete da učinite neverovatne stvari.