Plata nije objekat, Ja je jedino želim kako bi držala dušu i telo u skladu.


plata-nije-objekat-ja-jedino-elim-kako-bi-drala-u-i-telo-u-skladu
doroti parkerplatanijeobjekatjajedinoželimkakobidržaladuuteloskladuplata nijenije objekatja jeje jedinojedino želimželim kakokako bibi držaladržala dušudušu ii telotelo uu skladuplata nije objekatja je jedinoje jedino želimjedino želim kakoželim kako bikako bi držalabi držala dušudržala dušu idušu i teloi telo utelo u skladuja je jedino želimje jedino želim kakojedino želim kako biželim kako bi držalakako bi držala dušubi držala dušu idržala dušu i telodušu i telo ui telo u skladuja je jedino želim kakoje jedino želim kako bijedino želim kako bi držalaželim kako bi držala dušukako bi držala dušu ibi držala dušu i telodržala dušu i telo udušu i telo u skladu

Čovek treba više da brine za dušu nego za telo. -Demokrit
ovek-treba-vie-da-brine-za-u-nego-za-telo
Čovek se treba više brinuti za dušu nego za telo. -Demokrit
ovek-se-treba-vie-brinuti-za-u-nego-za-telo
Ne postojim na ovom svetu kako bih živio u skladu sa tvojim očekivanjima, niti si ti tu kako bi živio po mojim očekivanjima. -Bruce Lee
ne-postojim-na-ovom-svetu-kako-bih-ivio-u-skladu-tvojim-oekivanjima-niti-ti-kako-bi-ivio-po-mojim-oekivanjima