PMS – jer MMS govori samo 1000 reči.


pms-jer-mms-govori-samo-1000-rei
pmsjermmsgovorisamo1000rečipms –– jerjer mmsmms govorigovori samosamo 10001000 rečipms – jer– jer mmsjer mms govorimms govori samogovori samo 1000samo 1000 rečipms – jer mms– jer mms govorijer mms govori samomms govori samo 1000govori samo 1000 rečipms – jer mms govori– jer mms govori samojer mms govori samo 1000mms govori samo 1000 reči

Onaj ko govori samo lepe reči ima loš karakter.Kada svi govore, crkva ne može da dođe do reči. Kada se namršti sudba i zaveže sve jezike, onda crkva dolazi do reči; onda jedina crkva sme i može da govori.Čovek doduše najčešće govori radi sebe, ali mora da oseti odjek svojih reči.Najteže je reći najvažnije stvari jer ih reči umanjuju.Ne govori nikome da je ružan, jer prava ljepota se ne gleda iz vana već iznutra.Ne govori nikome da je ružan, jer prava ljepota se ne gleda s vana već iznutra.