Po Svetom pismu žena je poslednje delo koje je Bog stvorio; mora da je to učinio u subotu, jer se vidi koliko je bio umoran.


po-svetom-pismu-ena-poslednje-delo-koje-bog-stvorio-mora-da-to-uinio-u-subotu-jer-se-vidi-koliko-bio-umoran
aleksandar dimaposvetompismuženaposlednjedelokojebogstvoriomoradatoučiniosubotujersevidikolikobioumoranpo svetomsvetom pismupismu ženažena jeje poslednjeposlednje delodelo kojekoje jeje bogbog stvoriomora dada jeučinio uu subotujer sese vidividi kolikokoliko jeje biobio umoranpo svetom pismusvetom pismu ženapismu žena ježena je poslednjeje poslednje deloposlednje delo kojedelo koje jekoje je bogje bog stvoriomora da jeje to učinioučinio u subotujer se vidise vidi kolikovidi koliko jekoliko je bioje bio umoranpo svetom pismu ženasvetom pismu žena jepismu žena je poslednježena je poslednje deloje poslednje delo kojeposlednje delo koje jedelo koje je bogkoje je bog stvorioda je to učinioje to učinio ujer se vidi kolikose vidi koliko jevidi koliko je biokoliko je bio umoranpo svetom pismu žena jesvetom pismu žena je poslednjepismu žena je poslednje deložena je poslednje delo kojeje poslednje delo koje jeposlednje delo koje je bogdelo koje je bog stvoriomora da je to učinioda je to učinio uje to učinio u subotujer se vidi koliko jese vidi koliko je biovidi koliko je bio umoran

Izvršavaj svako svoje delo na taj način kao da ti je poslednje u životu. -Marko Aurelije
izvravaj-svako-svoje-delo-na-taj-nain-kao-da-ti-poslednje-u-ivotu
Ako postoji Bog, onda je preko potrebno da on bude pravedan, jer ako to ne bi bio, bio bi gori i nesavršeniji od svih bića. -Monteskje
ako-postoji-bog-onda-preko-potrebno-da-on-bude-pravedan-jer-ako-to-ne-bi-bio-bio-bi-gori-i-nesavreniji-od-svih-bia
Pita žena muža: S koliko žena si spavao od kako smo u braku? Muž odgovara: Samo s tobom draga. S drugima sam bio budan … :D
pita-ena-mua-s-koliko-ena-spavao-od-kako-smo-u-braku-mu-odgovara-samo-s-tobom-draga-s-drugima-sam-bio-budan-d
Nemoj nikada misliti da rat, ma koliko potreban bio, ma koliko opravdan bio, nije zločin. -Ernest Hemingvej
nemoj-nikada-misliti-da-rat-koliko-potreban-bio-koliko-opravdan-bio-nije-zloin