Počni! Započeto je pola dela.


po-zapoeto-pola-dela
latinske poslovicepočnizapočetopoladelazapočeto jeje polapola delazapočeto je polaje pola delazapočeto je pola dela

Bića su vlasnici svojih dela, naslednici svojih dela, nastaju iz svojih dela, predodređena su svojim delima, dela su njihovo utočište. Dela su ta koja dele bića na niska i uzvišena.Sva velika umetnička dela dosta su teško pristupačna. Ako ih neki čitalac smatra lakim, znači da nije umeo proniknuti u srce dela.Sve što bi uradio za sebe, uradi za druge. Ako bi mali čin saosećanja postao tvoja svakodnevna navika, osećao bi se jačim i oslobođenim od svojih boli i razočarenja. Ne treba očekivati korist od velikodušnih dela, ali dobra dela te mogu dovesti do iznenađujućih nagrada.Naše mržnje škode nama, više nego našem protivniku. Govorite rđavo o nekom čoveku pola sata – i vi ste posle toga nesrećni i otrovni; a govorite pola sata o njemu dobro, pa čak i kad to ne zaslužuje, i bićete mirni i blaženi, čak i ponosni na lepotu svojih osećanja, ili bar na lepotu svojih reči.Počni od onoga šta je ispravno, pre nego od onoga šta je prihvatljivo.Ko priznaje, pola mu se prašta.