Pobeda nad gnevom jedna je od najvećih pobeda Hristovog vojnika. Mi se obično gnevimo ili na one koje želimo da povratimo od greha ili naklevetnike svoje. Ali, zaboravljamo pritom da je gnev smrtni greh i da želeći druge da spasimo, sebe gubimo.


pobeda-nad-gnevom-jedna-od-najveih-pobeda-hristovog-vojnika-mi-se-obino-gnevimo-ili-na-one-koje-elimo-da-povratimo-od-greha-ili-naklevetnike-svoje
nikolaj velimirovićpobedanadgnevomjednaodnajvećihpobedahristovogvojnikamiseobičnognevimoilinaonekoježelimodapovratimogrehanaklevetnikesvojealizaboravljamopritomgnevsmrtnigrehželećidrugespasimosebegubimopobeda nadnad gnevomgnevom jednajedna jeje odod najvećihnajvećih pobedapobeda hristovoghristovog vojnikami sese običnoobično gnevimognevimo iliili nana oneone kojekoje želimoželimo dada povratimopovratimo odod grehagreha iliili naklevetnikenaklevetnike svojezaboravljamo pritompritom dada jeje gnevgnev smrtnismrtni grehgreh ii dada želećiželeći drugedruge dada spasimosebe gubimopobeda nad gnevomnad gnevom jednagnevom jedna jejedna je odje od najvećihod najvećih pobedanajvećih pobeda hristovogpobeda hristovog vojnikami se običnose obično gnevimoobično gnevimo ilignevimo ili naili na onena one kojeone koje želimokoje želimo daželimo da povratimoda povratimo odpovratimo od grehaod greha iligreha ili naklevetnikeili naklevetnike svojezaboravljamo pritom dapritom da jeda je gnevje gnev smrtnignev smrtni grehsmrtni greh igreh i dai da želećida želeći drugeželeći druge dadruge da spasimo

Sve bitke u životu služe da nas nečemu nauče – uključujući i one koje gubimo. Kad porasteš, otkrićeš da si često branio laž, obmanjivao sebe ili patio zbog gluposti.Stara šema . Ili si guverner ili đubretar ili hodač po žici ili pljačkaš banaka ili zubar ili berač voća ili si ovo ili si ono. Želiš da radiš dobar posao. Stižeš na svoje radno mesto i onda stojiš i čekaš nekog govnara.Srbin ima prirodnu tendenciju da sve svoje velike ljude ili poubija ili unizi, i da ih zatim opeva u svom desetercu kao heroje svoje nacije, i, najzad proglasi svetiteljima svoje crkve.Neko je, recimo, mlad, lep, bogat i cenjen, pa se pitamo, kad želimo da ocenimo njegovu sreću, je li zbog toga vedar; ako je, naprotiv, vedar, sasvim je svejedno je li mlad ili star, uspavan ili grbav, siromašan ili bogat: on je srećan.Žena u koju smo zaljubljeni prestaje biti za nas obično ljudsko biće, nego ili postane beli anđeo ili crni sotona.Žena u koju smo zaljubljeni prestaje biti za nas obično ljudsko biće, nego ili postane beli anđeo ili crna sotona.