Pod uzrokom samoga sebe razumem ono čija suština sadrži u sebi postojanje, ili ono čija se priroda ne može shvatiti drugačije, nego kao postojeća.


pod-uzrokom-samoga-sebe-razumem-ono-ija-sutina-sadri-u-sebi-postojanje-ili-ono-ija-se-priroda-ne-moe-shvatiti-drugaije-nego-kao-postojea
baruh de spinozapoduzrokomsamogaseberazumemonočijasutinasadržisebipostojanjeiliseprirodanemožeshvatitidrugačijenegokaopostojećapod uzrokomuzrokom samogasamoga sebesebe razumemrazumem onoono čijačija suštinasuština sadržisadrži uu sebisebi postojanjeili onoono čijačija sese prirodapriroda nene možemože shvatitishvatiti drugačijenego kaokao postojećapod uzrokom samogauzrokom samoga sebesamoga sebe razumemsebe razumem onorazumem ono čijaono čija suštinačija suština sadržisuština sadrži usadrži u sebiu sebi postojanjeili ono čijaono čija sečija se prirodase priroda nepriroda ne možene može shvatitimože shvatiti drugačijenego kao postojećapod uzrokom samoga sebeuzrokom samoga sebe razumemsamoga sebe razumem onosebe razumem ono čijarazumem ono čija suštinaono čija suština sadržičija suština sadrži usuština sadrži u sebisadrži u sebi postojanjeili ono čija seono čija se prirodačija se priroda nese priroda ne možepriroda ne može shvatitine može shvatiti drugačijepod uzrokom samoga sebe razumemuzrokom samoga sebe razumem onosamoga sebe razumem ono čijasebe razumem ono čija suštinarazumem ono čija suština sadržiono čija suština sadrži učija suština sadrži u sebisuština sadrži u sebi postojanjeili ono čija se prirodaono čija se priroda nečija se priroda ne možese priroda ne može shvatitipriroda ne može shvatiti drugačije

Sve ono što te nervira kod drugih može te odvesti do boljeg razumijevanja samoga sebe. -Carl Jung
sve-ono-to-te-nervira-kod-drugih-moe-te-odvesti-do-boljeg-razumijevanja-samoga-sebe
Nikad se nisam trudio da razumem ili da na svoju stranu pridobijem rulju, ono što njih zanima ja još nisam dokučio, ono što ja znam je daleko van domašaja njihovog razumevanja. -Epikur
nikad-se-nisam-trudio-da-razumem-ili-da-na-svoju-stranu-pridobijem-rulju-ono-to-njih-zanima-ja-jo-nisam-dokuio-ono-to-ja-znam-daleko-van-domaaja
Ako u sebi imas lepotu, izvan sebe ces videti lepotu, jer izvan sebe vidimo samo ono sto u sebi imamo.
ako-u-sebi-imas-lepotu-izvan-sebe-videti-lepotu-jer-izvan-sebe-vidimo-samo-ono-sto-u-sebi-imamo