Počeo sam revoluciju sa 82 čoveka. Kada bih to morao opet uraditi počeo bih je sa 10-15 ljudi i sa potpunim uverenjem. Nije bitno kako ste mali ukoliko imate veru i plan delovanja.


poeo-sam-revoluciju-82-oveka-kada-bih-to-morao-opet-uraditi-poeo-bih-1015-ljudi-i-potpunim-uverenjem-nije-bitno-kako-ste-mali-ukoliko-imate-veru-i
fidel kastropočeosamrevoluciju82čovekakadabihtomoraoopeturaditipočeo1015ljudipotpunimuverenjemnijebitnokakostemaliukolikoimateveruplandelovanjapočeo samsam revolucijurevoluciju sa82 čovekakada bihmorao opetopet uraditiuraditi počeopočeo bihbih jeljudi isa potpunimpotpunim uverenjemnije bitnobitno kakokako steste malimali ukolikoukoliko imateimate veruveru ii planplan delovanjapočeo sam revolucijusam revoluciju sarevoluciju sa 82sa 82 čovekabih to moraomorao opet uraditiopet uraditi počeouraditi počeo bihpočeo bih jebih je saljudi i sai sa potpunimsa potpunim uverenjemnije bitno kakobitno kako stekako ste maliste mali ukolikomali ukoliko imateukoliko imate veruimate veru iveru i plani plan delovanja

Počeo sam revoluciju sa 82 čovjeka. Kada bih to morao opet uraditi počeo bih je sa 10-15 ljudi i sa potpunim uvjerenjem. Nije bitno kako ste mali ukoliko imate vjeru i plan djelovanja.Kada bih mogao opet početi svoje studije, sledio bih savet Platona i počeo sa matematikom.Kada bih mogao svoj život ponovo da proživim, Pokušao bih u sledećem da napravim više grešaka, Ne bih se trudio da budem tako savršen, opustio bih se više.Da sam drukčiji, da život nosim kao tegobu, da sam ogorčen, počeo bih da se gubim, da pijem, da mrzim, postao bih nezadovoljnik koji se okreće protiv cijelog svijeta. A ne mogu to. Usprkos svemu, živim kao i drugi ljudi, koji su bez moga biljega, veseo i tužan zbog običnih stvari, veseo zbog dobrih ljudi koji su pomalo zli, tužan zbog zlih ljudi koji su rijetko dobri.Zaprosio bih tvoju ruku, zaprosio bih tvoje usne, zaprosio bih tvoje korake, zaprosio bih tvoj pogled, zaprosio bih tvoje puteve, zaprosio bih tvoje oči, zaprosio bih tvoje ikada potekle suze, zaprosio bih tvoje osmehe, zaprosio bih tvoje uzdahe, zaprosio bih tvoje snove. Klečeći bih ti izjavio ljubav i zaprosio srce. Hoćes li mi biti vazduh?Kada god bih odbio da slijedim svoju sudbinu imao bih težak period u životu.